SOSW Sokółka
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne zajęcia dzieciom potrzebującym wczesnego wspomagania rozwoju w Ośrodku Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczym, ul. Oś.Zielone 1a, 16-100 Sokółka, budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.J.Korczaka w Sokółce. Więcej informacji w zakładce Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekunczy.

W poniedziałkowy ranek  16 kwietnia 2018   uczniowie klasy VI , VII SPU oraz  III GU  uczestniczyli  w wycieczce do Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej w Sokółce. Sprzyjał temu temat  tygodniowego ośrodka pracy: Instytucje kulturalne. W tym tygodniu uczniowie będą poznawali: bibliotekę, kino ,teatr, restaurację i muzeum. Do biblioteki uczniowie pojechali autobusem miejskim. Zakupili bilety,  zajęli miejsca i przez okno podziwiali nasze miasto.

http://www.soswsokolka.pl/images/img_2679.jpg13 kwietnia odbyła się kolejna transmisja Internetowego Teatru TVP dla Szkół. Tym razem była to lektura „Chłopcy z Placu Broni”, przeniesiona na deski teatru przez reżysera Konrada Dworakowskiego. Spektakl był skierowany do starszych dzieci i młodzieży. „Głównym zadaniem spektaklu było uchwycenie momentu, w którym instynkty i systemy wartości zaczynają przejmować kontrolę nad zbiorowością. Plac, o który toczy się walka to przestrzeń, w której każdy chce być zwycięzcą, gdzie realizują się instynkty walki i obrony. Wszystko po to, by zaspokoić głód własności, tożsamości i społecznej przynależności. 

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 13-22 marca 2018 roku 6 uczniów z klas 2 i 3 ZSZ uczestniczyło w zajęciach dodatkowych „Sporządzenie Indywidualnych Planów Działania” realizowanych w ramach Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach zajęć pedagog szkolny indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu  ustalał i uzgadniał działania oferowane przez szkołę dla osoby objętej IPD oraz działania deklarowanych przez nią do samodzielnego wykonania. Działania te dostosowano do sytuacji szkolnej ucznia, a ich efektem powinno być zwiększenie szans na zdanie egzaminu zawodowego oraz towarzyszenie uczestnikowi projektu przez cały okres realizacji IPD dając mu poczucie bezpieczeństwa.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_654/20180409_1222480_resized.jpgDlaczego tak dużo o autyzmie i niebieskim w kwietniu, ponieważ 2 kwietnia wypadają Światowe Dni Wiedzy na Temat Autyzmu, śmiało możemy powiedzieć, że kwiecień to miesiąc poświęcony autyzmowi. W tym czasie wiele instytucji, organizacji przygotowało liczne działania, takie jak warsztaty, spotkanie wspierające, konferencje, gdzie możemy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_653/iv.jpgW dniu 26.03.2018r. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Sokólskiego w osobach Starosty Piotra Rećko i Członka Zarządu Alicji Rysiejko podpisali umowy z uczniami naszej szkoły dotyczące ich uczestnictwa w Projekcie „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkoły poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce

Przedszkole Specjalne w Sokółce

Regulamin rekrutacji

  1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez Starostę Sokólskiego.
  3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna  naukę w szkole podstawowej.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  5. Zapisy prowadzone są od 1 marca 2018 do 30 marca 2018. W sekretariacie SOSW należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kopią wystąpienia do Starosty Sokólskiego o skierowanie dziecka do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.
  6. W terminie do 15 kwietnia komisja powołana przez Dyrektora dokonuje  kwalifikacji dziecka do przedszkola, biorąc pod uwagę wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.
  7. Dziecko już uczęszczające do placówki może kontynuować w niej wychowanie przedszkolne przez kolejny rok szkolny pod warunkiem złożenia przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Sokółce.
  8. Nabór trwa przez cały rok szkolny, w miarę posiadania wolnych miejsc w grupie.
  9. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z terenu Powiatu Sokólskiego, W przypadku   posiadania wolnych miejsc, przyjęte mogą zostać dzieci spoza Powiatu.

Załączniki:

1)      karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

2)      deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Regulamin rekrutacji został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.01.2018.

Sporządziła:
Agata Gieniusz

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_651/20180323_085141_t2.jpg23 marca 2018 roku na apelu ogólnoszkolnym Elżbieta Szomko zapoznała społeczność szkolną z  sukcesami uczniów biorącymi udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wierszyki ćwiczące języki”. Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali brawami.

Ponadto społeczność szkolna poinformowana została o ostatnich inicjatywach Szkolnego Klubu „Jestem Wolontariuszem”, a było ich sporo w ramach realizacji przedsięwzięcia „Przystanek Nadzieja”  min: warsztatach pisania pisanek w Muzeum w Sokółce, wyjściach do kina w ramach współpracy z DKF na filmy „Dwie Korony”, „Najlepszy”, warsztatach kulinarnych „Rogaliki” w Stowarzyszeniu „Barka” w Sokółce, wigilii  zorganizowanej niepełnosprawnym osobom z powiatu sokólskiego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_652/p3220033.jpgW ramach realizacji w internacie projektu pt. ,,Polska - nasza Ojczyzna'' 22.03.2018 r. 30-osobowa grupa wychowanków internatu pod opieką: p. Zyty Biernackiej, Katarzyny Bubieniec, Marty Kulmaczewskiej, Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko, Beaty Boguszewskiej wybrała się do Białostockiego Teatru Lalek. Wyjazd ten został zorganizowany przez p. Małgorzatę Hołownia-Iwanow i Beatę Boguszewską.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_655/aparat_082.jpgDnia 21.03.2018 roku z racji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny oraz Światowego Dnia Poezji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski ph.: „Wiersze o wiośnie”. Celem konkursu było: wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego, kształtowanie wyrazistej wymowy i przekazanie gotowego tekstu, zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu ośrodka, a także uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_650/zdjcie0240.jpgDnia 20.03.2017r. uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW w Sokółce kształcących się w zawodzie „Kucharz” pod opieką wychowawcy klasy p. Bożeny Mróz – nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych udali się na wycieczkę zawodoznawczą do punktu gastronomicznego – lodziarnio-kawiarni „Stara Szkoła” w Sokółce. Dzięki uprzejmości właściciela lokalu – p.Łukasza Dudkowskiego uczniowie mogli obejrzeć salę konsumencką, część barową, pomieszczenie magazynowe i produkcyjne, w którym przygotowywane są ciasta i desery. Wszystkie wyroby eksponowane są w przeszklonych szafach chłodniczych, witrynach do lodów, które cieszą oko i zachęcają do kupna i zjedzenia słodkości.