http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

https://www.soswsokolka.pl/images/plakat_ogloszenie_sosw1.jpg

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, sÄ… to zajÄ™cia wspomagajÄ…ce rozwój dziecka niepeÅ‚nosprawnego lub zagrożonego niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…. ZajÄ™cia wczesnego wspomagania obejmujÄ… nastÄ™pujÄ…ce dziaÅ‚ania:

- diagnoza rozwoju dziecka,

- konstruowanie i realizacja programu służącego rozwojowi dziecka,

- udzielanie pomocy edukacyjnej rodzicom dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

W zajÄ™ciach mogÄ… uczestniczyć dzieci od momentu wykrycia zaburzeÅ„ do rozpoczÄ™cia nauki w szkole. Warunkiem udziaÅ‚u dziecka w zajÄ™ciach jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

ZajÄ™cia w ramach wczesnego wspomagania organizuje siÄ™ w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiÄ…cu, w zależnoÅ›ci od możliwoÅ›ci psychofizycznych i potrzeb dziecka.  

ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ indywidualnie i w grupach 2-3 osobowych. W swojej pracy specjaliÅ›ci stosujÄ… metody i formy odpowiednio dostosowane do rodzaju zaburzenia, niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci dziecka. Warsztat pracy jest bogato wyposażony w różnorodne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadza nauczyciele zgodnie ze swoimi kwalifikacjami:

Koordynator: dyrektor SOSW w SokóÅ‚ce-p. Elżbieta Szomko 

Zajęcia z psychologiem - p. Oliwia Burdyńska-Bilmin

ZajÄ™cia z oligofrenopedagogiem – p. Marta Kulmaczewska, 

Korekcja wad wymowy – p. Marta Kawrygo-Leonowicz, p. Sylwia Szomko

Rehabilitacja ruchowa  – p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Integracja sensoryczna (SI) – p. Bożena Rećko, p. Elżbieta Januszko-Szymaniuk         

Terapia pedagogiczna- p. Katarzyna Bubieniec 

ZajÄ™cia z surdopedagogiem- p. Grażyna Tymoszuk 

W zajÄ™ciach uczestniczy rodzic, który jest odpowiedzialny za proces terapii dziecka prowadzonej w domu.


Kwestionariusz na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/wczesne_wspomaganie_rozwoju.jpg