https://www.soswsokolka.pl/images/rekrutacja_do_przedszkola_.png

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce

Przedszkole Specjalne w Sokółce

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja drogą elektroniczną lub osobiście
w sekretariacie szkoły

  1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  2. Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez Starostę Sokólskiego.

  3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna  naukę w szkole podstawowej.

  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

  5. Zapisy prowadzone są od 1 marca 2024 do 30 marca 2024. Na adres poczty elektronicznej soswszkola@wp.pl lub osobiście w sekretariacie ośrodka: ul. Os. Zielone 1 A, 16-100 Sokółka, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kopią wystąpienia do Starosty Sokólskiego o skierowanie dziecka do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

  6. W terminie do 15 kwietnia 2024 komisja powołana przez Dyrektora dokonuje  kwalifikacji dziecka do przedszkola, biorąc pod uwagę wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.

  7. Dziecko już uczęszczające do placówki może kontynuować w niej wychowanie przedszkolne przez kolejny rok szkolny pod warunkiem złożenia przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Sokółce.

  8. Nabór trwa przez cały rok szkolny, w miarę posiadania wolnych miejsc w grupie.

  9. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z terenu Powiatu Sokólskiego. W przypadku posiadania wolnych miejsc, przyjęte mogą zostać dzieci spoza Powiatu.


Załączniki:

1) karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

2) deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej