http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej w SOSW w Sokółce w ramach projektu: „Rozwijamy się,  zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego

Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego

Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego

 

Informujemy, że zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych w postępowaniu

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod SKrzydłami" zaprasza do składania ofert w postepowaniu Usługa w zakresie potrzeb Beneficjentów projektu pn. " Sokólski wspiera aktywną integrację" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór wykazu wykonanych usług

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W związku z rezygnacją z podpisania umowy z Zamawiającym na wybrane produkty z firmy Edu Partner Kiełpino (poz. 1, poz. 17, poz.20, poz. 27, poz. 28, poz. 32 Załącznika Nr 2/2020 Zapytania ofertowego Nr 1/2020), oferty złożone w postępowaniu dotyczącym Zapytania ofertowego Nr 1/2020 poddane zostały ponownej ocenie w zakresie produktów znajdujących się pod podanymi powyżej pozycjami załącznika asortymentowego. Zostały wybrane kolejne najniższe oferty na poszczególne artykuły z Załącznika Nr 2 Zapytania ofertowego Nr 1/2020. (Szczegóły w załączniku)

W związku z rezygnacją Firmy Moje Bambino z dostawy artykułu z poz. 18 – Multimedialny Program Logorytmika, Komisja oceniająca oferty dokonała wyboru kolejnej najniższej oferty spośród otrzymanych ofert. Kolejną najniższą ofertą na ww. artykuł zaoferowała firma KLADREW. Firma wyraziła zgodę na dostawę towaru w cenie z oferty złożonej w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 1/2020.

W pozostałym zakresie rozstrzygnięcie pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 2 do protokołu z otwarcia ofert

 

https://www.soswsokolka.pl/images/omyka-pisarska.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, terapeutycznych, sprzętu multimedialnego i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach realizacji projektu pod nazwą pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020


Załącznik nr 2 poprawiony do zapytania ofertowego Nr1/2000https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, terapeutycznych, sprzętu multimedialnego i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach realizacji projektu pod nazwą pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

 

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 13/2019 na dostawę do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczwgo im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu multimedialnego, sprzętu TIK z oprogramowaniem i adaptację pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK

Protokół

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu multimedialnego, sprzętu TIK z oprogramowaniem i adaptację pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”

Zapytanie ofertowe Nr 13/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 13/2019

Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego Nr 13/2019

Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego Nr 13/2019


https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową nauczycieli kształcenia ogólnego Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce w ramach zadania publicznego pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”

Zapytanie ofertowe Nr 12/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 12/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 12/2019

 

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową pracowników pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach zadania publicznego pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”

Zapytanie ofertowe Nr 11/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 11/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 11/2019