ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I ZADANIOWE  

W ośrodku działają zespoły przedmiotowe i zadaniowe, których istnienie wynika z potrzeb placówki i uczniów.

Zadaniem zespołów jest szeroko rozumiane doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno - wychowawczego, służące podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i placówki oraz zaspakajanie potrzeb edukacyjnych uczniów umożliwiających rozwijanie talentów i zainteresowań.

Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą  zespoły przedmiotowe. Zespoły współpracują ze sobą realizując obszary zaplanowane w harmonogramach pracy, uzwględniając wnioski z roku poprzednego. 

Zadania zespołów obejmują:

 • działanie na mocy aktualnych przepisów 
 • realizowanie zadań wynikających ze Statutu, planu pracy ośrodka
 • organizowanie doskonalenia zawodowego członków zespołu
 • opracowanie rocznego programu i planu działania
 • przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów na etapie szkolnym i wyższym
 • opracowanie planów wynikowych, planów pracy, wymagań edukacyjnych
 • doskonalenie systemu oceniania
 • opracowanie testów, sprawdzianów
 • upowszechnianie osiągnięć, dzielenie sie doświadczeniem
 • pomoc nauczycielom początkującym
 • uzgadnianie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal lekcyjnych wychowawczych
 • udział w pracach nad wewnętrznym mierzeniem jakości pracy ośrodka
 • współpraca międzyzespołowa
 • uwzględnianie w planach pracy wniosków z półrocza lub roku poprzedniego ceem ich realizacji

Zadania zespołu wychowawczego obejmują ponadto:

 • opracowanie tematyki godzin wychowawczych
 • wymianę doświadczeń wychowawczych
 • upowszechnianie scenariuszy wychowawczych
 • realizację zadań wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego ośrodka i planu pracy ośrodka
 • doskonalenie systemu ocenania zachowania
 • doskonalenie programu wychowawczego i profilaktycznego
 • omawianie i udział w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, pojawiających sie w ośrodku oraz wniosków do pracy - współpraca z zespołami 

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I ZADANIOWE:

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

STOWARZYSZENIE "Pod Skrzydłami" - prezes p. Beata Tur

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY - przewodnicząca p. Katarzyna Zalewska

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY - przewodnicząca p. Elżbieta Margielewicz

ZESPÓŁ DO SPRAW UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM - przewodnicząca p. Beata Mozolewska

ZESPÓŁ DO SPRAW UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM - przewodnicząca p. Katarzyna Dylewska

ZESPÓŁ ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINOWANA - przewodnicząca p. Katarzyna Zalewska

ZESPÓŁ DO SPRAW WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA- przewodnicząca p. Marta Kulmaczewska

KOORDYNATOR DO SPRAW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - przewodnicząca p. Bożena Mróz

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, ZAJĘCIA REWALIDACYJNE-SPECJALISTYCZNE I ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - przewodnicząca p. Elżbieta Januszko

ZESPOŁY NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z DANYM UCZNIEM/ODDZIAŁEM - pracę koordynują wychowawcy oddziałów

ZESPÓŁ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY -przewodnicząca p. Iwona Gieniusz, p.Oliwia Burdyńska-Bilmin, P.Beata Tur

ZESPÓŁ DO SPRAW WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO(WiSOW)-przewodnicząca p. Urszula Drewniak

ZESPÓŁ DO SPRAW WEWNĘTRZNEGO DOSKONALENIA NACZYCIELI (WDN) - przewodnicząca p. Julita Nelke

ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - przewodnicząca p. Bożena Mróz

ZESPÓŁ PROMOCYJNY I ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ - przewodnicząca p. Katarzyna Dylewska, p. Ewa Wińska,p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA - p. Katarzyna Bubieniec, p. Beata Mozolewska

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW - przewodnicząca p. Beata Żółtko

WSPARCIE W SPRAWIE AWANSU ZAWODOWEGO - opiekunowie staży

ZESPOŁY DORAŹNE DO WYKONANIA POJEDYŃCZYCH ZADAŃ - skład wyznaczony przez Dyrektora

POCZET FLAGOWY - opiekun p. Monika Mróz

POCZET SZTANDAROWY - opiekun p. Magda Słyż (w placówce), nauczyciele wg harmonogramu (poza placówką)

KRONIKARZE OŚRODKA - p. Beata Boguszewska, p. Beata Żółtko, p. Małgorzata Hołownia -Iwanow 

PRTOKOLANT - p. Małgorzata Zajczyk

ZESPÓŁ PLANOWANIA LEKCYJNEGO - p. Elżbieta Margielewicz, p. Lila Zajkowska

ZESPÓŁ PLANOWANIA DYŻURÓW - p. Dorota Kozłowska, p. Agnieszka Ambrożko

ZESPÓŁ PLANOWANIA KARIERY (doradztwo zawodowe) - przewodnicząca p. Oliwia Burdyńska-Bilmin 

ZESPÓŁ SPORTOWY - p. Dorota Kozaczyńska, p. Elżbieta Margielewicz