http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Od 4 Listopada 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce, ul. Os. Zielone 1a, 16-100 SokóÅ‚ka, tel./fax: 85 711 2678
 
realizowany  byÅ‚  Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia
uczniów klas 1-3 szkóÅ‚ podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™” 
w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki, 

dziaÅ‚anie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych Å›wiadczonych w systemie oÅ›wiaty”,
PoddziaÅ‚anie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostÄ™pie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych”. 

Projekt wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego. 
 

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00 Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

1. Informacja o projekcie

2. Nabór kadry do projektu 

3. Regulamin rekrutacji

4. Wyniki naboru kadry do projektu

5. Wyniki rekrutacji uczniów 

6. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu

7. Harmonogram zajęć 12.11 - 20.12.2013

    Harmonogram zajęć 7.01 - 16.06.2014 

    Harmonogram zajęć rehabilitacji ruchowej 9.04 - 18.06.2014

8. Przebieg projektu

9. Galeria projektu

10. Podsumowanie projektu