http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Od 4 Listopada 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. J. Korczaka w Sokółce, ul. Os. Zielone 1a, 16-100 Sokółka, tel./fax: 85 711 2678
 
realizowany  był  Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia
uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00 Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

1. Informacja o projekcie

2. Nabór kadry do projektu 

3. Regulamin rekrutacji

4. Wyniki naboru kadry do projektu

5. Wyniki rekrutacji uczniów 

6. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu

7. Harmonogram zajęć 12.11 - 20.12.2013

    Harmonogram zajęć 7.01 - 16.06.2014 

    Harmonogram zajęć rehabilitacji ruchowej 9.04 - 18.06.2014

8. Przebieg projektu

9. Galeria projektu

10. Podsumowanie projektu