http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 marca 2024 r. uczniowie Bran?owej Szko?y I Stopnia kszta?c?cy si? w zawodzie Kucharz pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych p. Bo?eny Mróz udali si? do pobliskiego punktu gastronomicznego: „Sala bankietowa i pokoje go?cinne - Kalinowski” na Osiedlu Zielonym w Sokó?ce. Dzi?ki go?cinno?ci w?a?ciciela – p. Rados?awa Kalinowskiego i kierownika – p. Eweliny Baranowskiej mogli?my zwiedzi? obiekt – sal? konsumenck?, kuchni?, magazyny oraz hotel z pokojami go?cinnymi i SPA (sauny, masa?e). Uczniowie popisali si? wiedz? na temat uk?adu funkcjonalnego zak?adu gastronomicznego - rozmieszcze? wszystkich pomieszcze?, wymaga? odno?nie wyposa?enia wn?trz, dróg „brudnych” i „czystych”, wymaga? dotycz?cych higieny osobistej, higieny produkcji i zagro?e? wynikaj?cych z ich nieprzestrzegania. Pani kierownik by?a zachwycona du?? wiedz? uczniów. W kuchni w?a?ciwej obejrzeli?my sprz?ty i urz?dzenia, które by?y podobne do tych naszych w Kuchni O?rodka i klasopracowni, gdzie realizujemy przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczn? nauk? zawodu. 

Mi?o nam zakomunikowa?, ze nasza uczennica Natalia K. zdoby?a II miejsce oraz wyró?nienie za prace plastyczne w ogólnopolskim konkursie literackim, organizowanym przez Szko?? Podstawow? Specjalna nr. 60 w ?odzi ph. „Widzia?em/am w Europie…”

Na uroczystym apelu w dn. 05.04.2024 uczennica otrzyma?a dyplom oraz nagrod? rzeczow? ufundowana przez organizatorów. Podzi?kowania za przygotowanie Natalii do udzia?u w konkursie otrzyma?y równie? nauczycielki SOSW p. Marta Kulmaczewska i Monika Mróz.

Laureatce i jej opiekunom serdecznie gratulujemy oraz ?yczymy dalszych sukcesów plastycznych.

Gaeria                                                                                                                                                                                                                                Beata Boguszewska 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1601/img_20240314_125421800_copy.jpgDnia 14 marca 2024 roku uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w III Turnieju Tenisa Sto?owego Szkó? i Placówek Specjalnych o Puchar Dyrektora Zespo?u Szkó? Nr 16 w Bia?ymstoku. W rywalizacji wzi??o udzia? 7 placówek z województwa podlaskiego, które zaprezentowa?y wysoki poziom gry i umiej?tno?ci techniczne. Nasza szko?a mo?e pochwali? si? imponuj?cymi osi?gni?ciami naszych zawodników. W?ród wyró?niaj?cych si? uczestników znale?li si? Gabriela, Natalia,  Ania i Kacper.  Ich determinacja, wysi?ek i umiej?tno?ci sportowe s? godne podziwu i stanowi? doskona?y przyk?ad dla pozosta?ych uczniów. Gratulujemy naszym zwyci?zcom oraz pozosta?ym uczestnikom: Tomkowi, Szymonowi, Dawidowi, Arturowi, Jakubowi i Mi?oszowi za udzia? i zaanga?owanie w zawodach, które przyczyni?y si? do stworzenia inspiruj?cej atmosfery sportowej w naszej szkole. Galeria

Z.Muszy?ski

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1595/lp5_copy.jpgA my znów wykorzystujemy drukarkÄ™ 3D, aby poznawać Å›wiat. Nasza drukarka Banach 3D zostaÅ‚a zakupiona w ramach programu „Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci” Tym razem wyprodukowaÅ‚a nam puzzle w trzech kolorach, które po uÅ‚ożeniu tworzyÅ‚y przestrzenny szkielet Pterodaktyla, T-rexa i Stegozaura.

 ak niedawno pod koniec lutego w SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚o siÄ™ szereg zajęć, w których tematem byÅ‚y dinozaury, zwiÄ…zane to byÅ‚o z obchodzonym Dniem Dinozaura.
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1594/432305453_926795729452540_2443415044111211673_n_t2.jpgWarsztaty wielkanocne to cel dzisiejszej wizyty w Muzeum Ziemi Sokólskiej klas IV SPU, VI-VIII A SPU, VI-VIII B SPU, VIII SPU. Pani Edyta WiÅ›niewska pracownik muzeum opowiedziaÅ‚a uczniom o tradycjach i wierzeniach zwiÄ…zanych ze Å›wiÄ™tami Wielkanocy w przeszÅ‚oÅ›ci oraz tych, które przetrwaÅ‚y i sÄ… kultywowane wspóÅ‚czeÅ›nie. NastÄ™pnie uczniowie wykonywali różnokolorowe pisanki, które zabiorÄ… do domów na Å›wiÄ™ta.
KorzystajÄ…c z okazji udaliÅ›my siÄ™ także do Biblioteki Publicznej w  SokóÅ‚ce na wystawÄ™ zwiÄ…zanÄ… z twórczoÅ›ciÄ… J. Tuwima. ObejrzeliÅ›my tam prace wykonane na podstawie wiersza pt. "Lokomotywa". ZdjÄ™cia

https://www.soswsokolka.pl/images/rekrutacja_do_przedszkola_.png

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w linku


https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1598/z4_copy.jpgKlasy 3 A PDP i 1-3PDP korzystajÄ…c z piÄ™knej sÅ‚onecznej pogody wybraÅ‚y siÄ™ dziÅ› z wizytÄ… do Zagrody Pokazowej Å»ubrów w Kopnej Górze, by szukać pierwszych oznak wiosny. Nie zawiedliÅ›my siÄ™! Wiosna jest już blisko. Nasza krótka wyprawa pozwoliÅ‚a nam nie tylko zrelaksować siÄ™, wzbogaciliÅ›my także naszÄ… wiedzÄ™ o życiu i obyczajach żubrów oraz innych mieszkaÅ„ców lasu dziÄ™ki spotkaniu z panem leÅ›nikiem, który chÄ™tnie opowiadaÅ‚ nam o różnych ciekawostkach i odpowiadaÅ‚ na wiele naszych pytaÅ„.                                        Galeria 

Być kobietÄ……pod takim hasÅ‚em odbyÅ‚ siÄ™ w OÅ›rodku nietypowy DzieÅ„ Kobiet, promujÄ…cy zdrowy styl życia. ZespóÅ‚ Wychowawczo - Profilaktyczny prowadzony przez paniÄ… IwonÄ™ Gieniusz, we wspóÅ‚pracy z uczniami oraz paniami MagdalenÄ… SÅ‚yż i MartÄ… Kawrygo-Lenowicz przygotowaÅ‚ film „Dziennikarskie Å›ledztwo Sebastiana”, dziÄ™ki któremu dowiedzieliÅ›my siÄ™ o czym marzÄ… maÅ‚e i duże kobiety z naszej placówki, a także czego życzÄ… im panowie w tym radosnym dniu.

Informujemy, że zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce obowiÄ…zujÄ… nastÄ™pujÄ…ce Standardy Ochrony MaÅ‚oletnich 

https://www.soswsokolka.pl/images/429480319_778233743776616_3515936086147856113_n.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1591/b4_copy.jpgDobiega koÅ„ca nasza szkolna akcja ph. DzieÅ„ Bezpiecznego Internetu. Dzisiaj odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie z Funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w SokóÅ‚ce na temat cyberbezpieczeÅ„stwa. Kolejne dziaÅ‚ania podsumowujÄ…ce już wkrótce.

Galeria 


https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1590/d2_copy.jpgOd poniedziaÅ‚ku 26 lutego 2024 r. rozpoczęły siÄ™ w bibliotece szkolnej zajÄ™cia czytelnicze na temat prehistorycznych gadów – dinozaurów, które trwaÅ‚y caÅ‚y tydzieÅ„. OkazaÅ‚o siÄ™, że uczniowie bardzo lubiÄ… te zwierzÄ™ta i pomimo tego, że już bardzo dawno wymarÅ‚y, sporo o nich wiedzÄ…. W pogÅ‚Ä™bianiu tej wiedzy i dobrej zabawie pomagaÅ‚y książki o dinozaurach pochodzÄ…ce z zasobów biblioteki. Można byÅ‚o sobie poÅ‚amać jÄ™zyk czytajÄ…c niektóre nazwy tych gadów. PiÄ™kne ilustracje i zabawne historyjki zainteresowaÅ‚y uczniów. Do zabawy doÅ‚Ä…czyÅ‚ gość specjalny, pluszowy dinozaur - pacynka Dino. ZabawiaÅ‚ wszystkich. Uczniowie mogli również dotknąć i pobawić siÄ™ figurkami dinozaurów, pooglÄ…dać obrazki w dinokalejdoskopie, narysować lub pokolorować dinozaura. Po minach uczestników można wnioskować, że zajÄ™cia siÄ™ podobaÅ‚y.
Zapraszamy do biblioteki - wszystkie książeczki i bibliotekarka Jolanta Siemieniako.