http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/417367966_879103070888473_193721269150560679_n.jpg

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynki naboru kadry

 

https://www.soswsokolka.pl/images/369732762_791894702942644_671196965154640562_n.jpg

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynki naboru kadryhttps://www.soswsokolka.pl/images/330774332_743799050371541_581949652458883661_n.jpg

Dokumenty do pobrania:

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynki naboru kadryhttps://www.soswsokolka.pl/images/zapraszamy_na_bezpatne_zajecia_specajlistyczne_indywidualne_w_ramach_programu_za_zciem_1.png

 

BezpÅ‚atne zajÄ™cia dzieciom potrzebujÄ…cym wczesnego wspomagania rozwoju w OÅšrodku Koordynacyjno–Rehabilitacyjno-OpiekuÅ„czym,  Osiedle Zielone 1A, budynek SOSW im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce

Informacja

Na mocy porozumienia NR MEIN/2022/DWEW/1612 zawartego 20 czerwca 2022r w Warszawie pomiÄ™dzy Skarbem PaÅ„stwa - Ministrem Edukacji i Nauki, z siedzibÄ…: 00-529 Warszawa ul, Wspólna 1l3, zwanym dalej ,,Ministrem", reprezentowanym przez: JoannÄ™ WilewskÄ… Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji WÅ‚Ä…czajÄ…cej obsÅ‚ugÄ™ niniejszej umowy zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki - Departament Wychowania i Edukacji WÅ‚Ä…czjÄ…cej, z siedzibÄ…: 00-580 Warszawa, al. Szucha 25, a Powiatem Sokólskim, z siedzibÄ… w Starostwie Powiatowym w SokóÅ‚ce, 16-100 SokóÅ‚ka, ul. Marsz. PiÅ‚sudskiego 8, reprezentowanym przez ZarzÄ…d Powiatu Sokólskiego; Piotra Rećko – StarostÄ™ Sokólskiego  i Jerzego BiaÅ‚omyzego – WicestarostÄ™, przy kontrasygnacie Anny Jolanty Piszczatowskiej - Skarbnika Powiatu Sokólskiego bÄ™dÄ… realizowane bezpÅ‚atne zajÄ™cia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem dzieci do 3 roku życia: w roku 2022 w wymiarze 780h i w nastÄ™pnych latach w wymiarze po 780h każdego roku, aż do 2026r.

Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w SokóÅ‚ce zostaÅ‚ zobowiÄ…zany do realizacji zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej wynikajÄ…cych z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu paÅ„stwa.

Dokumenty do pobrania:

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynki naboru kadry

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/sosw_adobestock_86914500-720x380.jpg

 

Informacja

Na mocy porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1685  zawartego w dniu 27.11.2017r. w Warszawie pomiÄ™dzy Ministerstwem Edukacji Narodowej  z siedzibÄ… w Warszawie, Al. J.Ch.Szuchaa 25 a Powiatem Sokólskim, z siedzibÄ… w Starostwie Powiatowym w SokóÅ‚ce, 16-100 SokóÅ‚ka, ul. Marsz. PiÅ‚sudskiego 8 i zarzÄ…dzenia 65/2017 Starosty Sokólskiego z dn. 5.12.2017r. powoÅ‚ano Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce w Powiecie Sokólskim do realizacji zadaÅ„ wiodÄ…cego oÅ›rodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuÅ„czego na terenie Powiatu Sokólskiego  w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w SokóÅ‚ce zostaÅ‚ zobowiÄ…zany do realizacji zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej wynikajÄ…cych z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu paÅ„stwa.

W zwiÄ…zku z powyższym bÄ™dÄ… realizowane bezpÅ‚atne zajÄ™cia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ…, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem  dzieci do 3 roku życia: w roku 2017 w wymiarze 96h i w nastÄ™pnych latach w wymiarze po 780 h każdego roku, aż do 31.12.2021r.,  w iloÅ›ci  max. do 5h zajęć dla dziecka tygodniowo w zależnoÅ›ci od potrzeb i liczby zainteresowanych.

 

I nabór:

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Wynki naboru kadry w okresie 11-30.12.2017r.

ZajÄ™cia prowadzone przez specjalistów w okresie 11-31.12.2017r.

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

II nabór  

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyniki naboru kadry

 

III nabór

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osobowy

Formularz ofertowy

Formularz rekrutacyjny

Kwalifikacje

Oświadczenie o danych osobowych

Regulamin rekrutacji

 

IV nabór   

Aplikacja - kwestionariusz ofertowy

Formularz ofertowy

Formularz rekrutacyjny

Kwalifikacje

Nabór kadry

Oświadczenie o danych osobowych

Regulamin rekrutacji

Zajęcia secjalistyczne w ramach programu "Za Życiem"