http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.J.Korczaka w Sokółce

W związku z powołaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno -opiekuńczego na terenie Powiatu Sokólskiego  w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa

Ogłasza się nabór kadry do prowadzenia zajęć poprzez wywieszenie ogłoszenia w SOSW w Sokółce o możliwości składania ofert na realizację poszczególnych zajęć oraz informowanie telefoniczne w środowiskach skupiających pożądanych specjalistów według poniższego:

1) zajęcia z psychologiem 

2) zajęcia z pedagogiem oligofrenopedagogiem

3) zajęcia z pedagogiem terapeutą, w tym dzieci z autyzmem 

4) zajęcia z surdopedagogiem

5) zajęcia z tyflopedagogiem

6) zajęcia z logopedą 

7) zajęcia z rehabilitantem/fizjoterapeutą

8) zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej.

O ubieganie się do pracy i prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mają psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć, którzy złożą w kancelarii SOSW w Sokółce formularz ofertowy stanowiący załącznik do tego ogłoszenia i aplikację - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce do dnia 23 02 2018r.

Przy wyborze najlepszej kandydatury zwracamy uwagę na:

- wysokie umiejętności organizacyjne i interpersonalne,

- samodzielność, umiejętność ustalania priorytetów zarządzanie czasem,

- wykształcenie wyższe, kwalifikacje specjalistyczne,

- doświadczenie.

Do zadań kadry należeć będzie:

1) opracowania indywidualnego planu oddziaływań każdemu dziecku  i przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce,

2) prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem pracy określonych w ilości godzin zegarowych,

3) dokumentowania działań dzieci poprzez prowadzenie kart pracy, w tym list obecności       dzieci,

4) dokumentowania działań dzieci w formie artykułu i fotografii,

5) gromadzenia materiałów wypracowanych z dziećmi,

6) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć,

7) dokonywania oceny postępów dziecka po przeprowadzonych zajęciach oraz sporządzenia oceny efektywności prowadzonych zajęć,

8) udzielania rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

9) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,

10) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,

11) w przypadku nie zgłoszenia się dziecka na zajęcia, informowanie kierownika jednostki i traktowanie zajęć jako niezrealizowane.