http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyniki naboru kadry do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w zakresie usługi edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach program, pn.: ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa.

W wyniku przeprowadzonego naboru kadry zatrudniono w  okresie od 11 12 2017r. do 30 12 2017r. następujących specjalistów:

1) Specjalista posiadający tytuł magistra psychologii klinicznej i zdrowia do prowadzenia zajęć z psychologiem, 

2) Specjalista posiadający tytuł magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do prowadzenia zajęć z pedagogiem oligofrenopedagogiem,

3) Specjalista posiadający tytuł magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych do prowadzenia zajęć z pedagogiem terapeutą, w tym dzieci z autyzmem, 

4) zajęcia z surdopedagogiem -w związku z brakiem ofert  - wznowić lub zmienić na inny rodzaj zajęć - w trakcie realizacji

5) zajęcia z tyflopedagogiem -w związku z brakiem ofert  - wznowić - w trakcie realizacji

6) Specjalista posiadający tytuł magistra w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe w zakresie logopedii, st. podyplomowe w zakresie oligofrenopedagiki i autyzmu – obrona dyplomu, oraz specjalista posiadający tytuł magistra w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie: socjoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, technologii informacyjnej i informatyki dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z logopedą,

7) Specjalista posiadający tytuł magistra fizjoterapii do prowadzenia  zajęć z rehabilitantem,

8) Specjalista posiadający tytuł magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie: terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, studia podyplomowe w zakresie teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi do prowadzenia zajęć z terapeutą  integracji sensorycznej.