http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” beneficjentami „Reklamy dzieciom”

https://www.soswsokolka.pl/images/reklamadzieciom-6551.jpg

W roku szkolnym 2020 / 2021 grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce skorzysta z Terapii Neuroflow w ramach projektu „Terapia Neuroflow szansą podopiecznych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”. Z terapii skorzystają przede wszystkim wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce. Będzie to możliwe dzięki darowiznie otrzymanej z Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2019” i środków pozyskanych na Balu Charytatywnym w 2020r.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) występują u osób ze spektrum autyzmu i całościowego zaburzenia rozwojowego, a także są częstym objawem u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego mogą występować również u dzieci, które pomimo prawidłowej inteligencji prezentują następujące objawy: trudności w rozumieniu mowy w szumie (szczególnie, kiedy kilka osób mówi jednocześnie lub w pomieszczeniu z pogłosem), mylą podobnie brzmiące wyrazy, mają problemy z różnicowaniem dźwięków, mają trudności w różnicowaniu zmian wysokości i głośności dźwięków, mają kłopoty z pamięcią, problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej, trudności z lokalizacją źródła dźwięku, a przy dużym nasileniu zaburzeń nieprawidłowy rozwój języka i trudności w uczeniu się.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego uniemożliwiają podopiecznym odbiór i analizę ważnych informacji, jakie docierają z otoczenia. Nadmiar wszelkiego rodzaju bodźców wzrokowych i słuchowych staje się olbrzymim problemem nie tylko w szkole – utrudnia opanowanie przekazywanych treści oraz komunikację z rówieśnikami i osobami z najbliższego otoczenia.

Chcielibyśmy pomóc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu tych trudności poprzez zastosowanie nowej terapii. Głównym elementem programu terapeutycznego jest trening słuchowy, którego celem jest poprawa tzw. wyższych funkcji słuchowych. Aktywny trening słuchowy Neuroflow dr. Andrzeja Senderskiego dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego pomaga w wykształceniu właściwych nawyków słuchowych.

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow prowadzony z podopiecznymi polegać będzie na:

- diagnozie – opierającej się na behawioralnych testach psychoakustycznych, dzięki którym specjalista oceni sprawność przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych),
- terapii – opracowaniu zindywidualizowanego programu terapeutycznego przez specjalistów,
- treningu – prowadzonym w gabinecie terapeutycznym.

Poprzedzony będzie przygotowaniem 2 terapeutów integracji sensorycznej do prowadzenia treningu słuchowego i zakupem odpowiedniego sprzętu oraz rejestracją w Ośrodku Neuroflow.

Te działania wymagały pozyskania środków, których nie posiadało Stowarzyszenie, jednak opisywane w literaturze efekty terapii Neuroflow są warte włożonego wysiłku merytorycznego i finansowego.

Spodziewane efekty Aktywnego Treningu Słuchowego: poprawa wyrazistości mowy – lepsza komunikacja z otoczeniem, podwyższenie możliwości słuchowych, utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, wydłużenie czasu skupienia uwagi,  zwiększenie podzielności uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, poprawa w zakresie pamięci słuchowej, poprawa w zakresie artykulacji i melodii języka, uspokojenie (emocjonalne oraz w zakresie ciała – mniej współruchów), Prowadzona terapia w dłuższym czasie, skutkować będzie lepszym funkcjonowaniem, w tym: poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania i uczenia się drogą słuchową.

Beata T