http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI

Zajęcia prowadzone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
Zajęcia prowadzone są w grupach i mają na celu pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w nauce fizyki. 

Na zajęciach rozwiązywane są problemy, z którymi uczeń nie radzi sobie realizując bieżący materiał nauczania, uzupełniane są braki wiedzy z fizyki, a uczeń wspomagany jest w pokonywaniu braków w nauce.

Przy wykorzystaniu ciekawych pomocy dydaktycznych uczniowie podnoszą swoje umiejętności w zakresie realizowanych treści programowych.

Zajęcia wyrównawcze podnoszą u uczniów wytrwałość i systematyczność w uzyskiwaniu lepszych wyników w nauce, a także pozwalają zrozumieć sprawiający trudności materiał nauczania. Celem zajęć jest utrwalanie u uczniów zdobytych wiadomości i umiejętności.

 Prowadząca: p. Ewa Sokolewicz

http://www.soswsokolka.pl/images/zajfiz_1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/zajfiz_2.jpg