http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 KOŁO PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA „UCZEŃ ARTYSTĄ”

Od wielu lat działa w naszej placówce koło plastyczne z elementami tańca „Uczeń Artystą” pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko. Uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa w tej formie zajęć, bo warto zauważyć, że udział w zajęciach ucznia jest dobrowolny chętnie i zaangażowaniem włączają się w działania proponowane przez prowadzącą.

Plan pracy koła artystycznego  ma na celu wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniając jego potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne i estetyczne. Celem nadrzędnym jest zapewnienie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, rozwoju osobowości i umiejętności. Jako podstawę wszelkich działań prowadząca przyjmuje aktywność dziecka. Poprzez różnorodność metod oddziaływania oraz dobór treści obejmuje wszystkie sfery aktywności: poznawczą, emocjonalną, społeczną i motoryczną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Istotnym dla uczniów elementem pracy jest przygotowanie ich do licznych konkursów plastycznych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, międzyszkolnym i szkolnym gdzie mogą zaprezentować umiejętności twórcze i wzmocnić swoje poczucie wartości. Na bieżąco na stronie internetowej ośrodka opiekun koła zamieszcza informacje na temat osiągnięć uczniów, których mamy mnóstwo.

Osoba prowadząca: p. Elżbieta Szomko

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/kplast-tan1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/kplast-tan2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/kplast-tan3.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/kplast-tan1.jpg