http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOŁO REGIONALNE

„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”

                                               Jan Paweł II

Koło Regionalne to zajęcia pozalekcyjne mające na celu popularyzowanie wśród uczniów  folkloru oraz tradycji i obrzędów ludowych własnego regionu. Na zajęciach uczniowie poznają najbliższe środowisko i specyfikę swojego regionu. Rozwijają swoja wrażliwość na piękno ziemi ojczystej, a w szczególności regionu podlaskiego.

W obecnych czasach, kiedy granice są coraz mniejszą przeszkodą w poznawaniu świata, kiedy szybki dostęp wiedzy za pomocą Internetu wpływa na przenikanie kultur, szczególne znaczenie ma dziedzictwo własnego regionu. Stanowi ono wartość, którą należy uświadomić dziecku po to, by ukształtować w nim poczucie własnej tożsamości jako postawy angażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i otwarcia na inne społeczności i kultury.

Uczeń, dzięki zajęciom Koła Regionalnego, przybliżającym mu wartości „małej ojczyzny”, ma być świadomym swych praw Europejczykiem wrośniętym mocno w kulturę i tradycję własnego narodu.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą w ten sposób pogłębiać swoją wiedzę o regionie i dzielić się nią z innymi dziećmi.

Osoba prowadząca: p. Katarzyna Zalewska

http://www.soswsokolka.pl/images/koo_regionalne.jpg