http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GASTRONOMICZNYCH

Zajęcia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się na kierunku „Kucharz”. Mają one na celu pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w nauce z przedmiotów zawodowych oraz nadrobienie zaległości, braków wiedzy, czy umiejętności. Uczniowie mają możliwość utrwalania zagadnień zawartych w programie nauczania i osiągania efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów,  wspólnych dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego i właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie zgodnie z nową podstawą programową. Ponadto zajęcia  przygotowują uczniów do testów diagnozujących i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.6. „Sporządzanie potraw i napojów”.

Dzięki pracy w małych grupach, wykorzystaniu ciekawych pomocy dydaktycznych, różnorodnych metod pracy, przyjaznej i twórczej atmosfery, uczniowie rozwijają swoje umiejętności, wzmacniają wiarę we własne siły, nabierają pewności siebie i podnoszą własną samoocenę.

Prowadząca: p. Bożena Mróz

 

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_dyd_wyr_prz_zaw1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_dyd_wyr_prz_zaw2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_dyd_wyr_prz_zaw3.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_dyd_wyr_prz_zaw4.jpg