http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór 2016/2017

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka 
w Sokółce informuje, iż nabór kandydatów do szkół wchodzących w skład Ośrodka na rok szkolny 2016/2017
dla uczniów
prowadzony będzie do:

 

- klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem 

- klasy I Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami 

- klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sprzężeniami. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wybierając kierunek: kucharz 

- klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną oraz sprzężeniami. Kandydaci do tej klasy realizują przysposobienie do pracy w zakresie kucharstwa, stolarstwa  i krawiectwa.

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I:

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą ubiegać się uczniowie, którzy dysponują orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez właściwą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

§ 2. Dokumentacja składana przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej powinna zawierać:

1/ wypełnione podanie/kwestionariusz o przyjęcie do szkoły podstawowej,
2/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
3/ jedno zdjęcie, 
4/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekający o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada).

§ 3. Dokumentacja składana przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum powinna zawierać:

1/ wypełnione podanie/kwestionariusz o przyjęcie do gimnazjum, 
2/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 
3/ zdjęcie, 
4/ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
5/ zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku sprawdzianu kl. VI (jeśli dotyczy), 
6/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekający o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada).

§ 4. Dokumentacja składana przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych powinna zawierać:

1/ wypełnione podanie/kwestionariusz o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem:
a) typu szkoły,
b) w przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – kierunku kształcenia,
2/ jedno zdjęcie,
3/ świadectwo ukończenia gimnazjum, 
4/ zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu gimnazjalnego (jeśli dotyczy),
5/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku,
6/ orzeczenie lub opinia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
7/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekający o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada),

§ 5. Zgodnie z Zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty z dn. 27 stycznia 2016r. z pózn. zm. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz zkół dla dorosłych w województwie podlaskim

Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), zarządza się, co następuje: 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół:

Gimnazja

- składanie dokumentów od 24 marca do 20 kwietnia 2016r. do godz. 15.00
- składanie świadectw szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu 24-28.06.2016r. do godz. 15.00
- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 5 lipca 2016r. o godz. 15.00
- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum do
7 lipca 2016r. do godz. 15.00
- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 lipca 2016r. o godz. 15.00


Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

- składanie dokumentów od 11 kwietnia do 24 czerwca 2016r. do godz. 15.00
- uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 24 - 28 czerwca 2016r. do godz. 12.00
- ogłoszenie listy przyjętych 4 lipca 2015r. o godz. 15.00
- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  od 7-8 lipca 2016r. do godz. 15.00
- ogłoszenie listy kandydatów przyjetych i nieprzyjetych 11 lipca 2016r. o godz. 13.00
- poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 12 lipca 2016r. do godz. 15.00

Informujemy, że przyjmowanie uczniów do szkół
wchodzących w skład SOSW trwa przez cały rok!

Informacja dla kandydatów

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami w:

- Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem

- Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, miarkowanym i znacznym, sprzężeniami

- Zasadniczej Szkole Zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, sprzężeniami

- Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami 

- Internacie dla uczniów niepełnosprawnych spoza terenu Sokółki.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż Ośrodek organizuje zajęcia:

• nauczania indywidualnego uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły
• rewalidacyjno – wychowawcze uczniom z niepełnosprawnością głęboką  i sprzężeniami, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż Ośrodek organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub, u których wykryto niepełnosprawność w wieku od urodzenia do czasu pójścia do szkoły.

Wzory dokumentów do pobrania tutaj