http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) w związku z realizacją przez Powiat Sokólski projektu pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI” i potrzebą spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ww. przepisów w załączeniu przesyłam treść klauzuli informacyjnej. Klauzula informacyjna dotyczy wszystkich osób, które przystąpiły do projektu lub wzięły udziału w realizacji projektu pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”.".

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie przepisów RODO zmianie ulegną zapisy Porozumienia o przetwarzaniu danych osobowych zawartego pomiędzy IZ i Powiatem Sokólskim, a co za tym idzie zgodnie z treścią par. 2 ust. 8 ww. Porozumienia "IZ RPOWP zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, zarówno osób uczestniczących w realizacji projektu, jak i uczestników projektu, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO zawartych we wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do Porozumienia.".

Powyższe zapisy nakładają na Powiat Sokólski obowiązek odebrania odpowiednich oświadczeń (wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu w załączeniu) zarówno od osób uczestniczących w realizacji projektu, jak i uczestników projektu (należy przez to rozumieć od wszystkich, uczniów którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne we wszystkich naborach oraz nauczycieli prowadzących zajęcia jak również osób realizujących projekt).

Do pobrania:

Klauzula informacyjna.pdf

Oświadczenie uczestnika.pdf