http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_680/zdjcie0035.jpgUczniowie  klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce kształcących się w zawodzie „Kucharz” uczestniczyli w zajęciach dodatkowych wyrównawczych z przedmiotu zawodowego – technologia gastronomiczna z towaroznawstwem w ramach projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poruszana tematyka zajęć była zgodna z podstawą programową w zawodzie „Kucharz” oraz dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów. Formy pracy były różnorodne: indywidualna, grupowa i zbiorowa. Wykorzystywane były pomoce naukowe i materiały pomocnicze. Dzięki tym zajęciom w znaczącym stopniu zostały wyrównane braki w wiedzy z przedmiotu, co miało odzwierciedlenie w przeprowadzonym teście wiedzy na zakończenie zajęć.

Uczniowie zdają sobie sprawę z tego, że podbudowa teoretyczna w zakresie gastronomii jest niezbędna, by dobrze i z pełną świadomością wykonywać zadania zawodowe praktyczne.  Wiedzą, że kucharz powinien być przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, takich jak przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów i do ekspedycji potraw wykorzystuje urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii.

              Uczniowie mają dużą motywację do nauki. Zdają sobie sprawę, że w przyszłości czeka ich egzamin zawodowy, który, żeby zdać -potrzebna jest szeroka i utrwalona wiedza. Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie „Kucharz” będzie furtką do przyszłej pracy zawodowej i wykonywania wymarzonego zawodu. Odpowiedni poziom wiedzy zawodowej przyczyni się do podniesienia poziomu ich umiejętności zawodowych, a tym samym zapewni im możliwości sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Zdjęcia

Bożena Mróz