http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_689/kraniany_3.jpgW Specjalnym OÅ›rodku Szkolno Wychowawczym im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce trwajÄ… póÅ‚kolonie letnie, których organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”. Uczestniczy w nich grupa 21 podopiecznych stowarzyszenia.

W ramach wakacyjnego wypoczynku dzieci miaÅ‚y możliwość uczestnictwa w dwóch rekreacyjno-rehabilitacyjnych wyjazdach do Gospodarstwa Agroturystycznego - Stadniny Koni w KraÅ›nianach w dn. 27.06.2018r. i 4.07.2018r. Celem wyjazdów byÅ‚o: wykorzystanie hipoterapii do korygowania postawy ciaÅ‚a, usprawnianie ruchowe i intelektualne podopiecznych, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w schemacie ciaÅ‚a, poczucia rytmu w trakcie jazdy konnej, rozwijanie wrażliwoÅ›ci na piÄ™kno otaczajÄ…cej przyrody, budowanie wÅ‚aÅ›ciwych postaw: koleżeÅ„stwa i pomocy innym.

Nasza grupa zostaÅ‚a bardzo ciepÅ‚o przyjÄ™ta przez gospodarzy stadniny, którzy specjalnie dla nas przygotowali niesamowite atrakcje. Dzieci zostaÅ‚y oprowadzone po gospodarstwie i stadninie, zapoznane z przebywajÄ…cymi tam zwierzÄ™tami, które można byÅ‚o gÅ‚askać i przytulać. Każdy uczestnik miaÅ‚ możliwość bliskiego kontaktu z koniem w formie przejażdżki pod czujnym okiem instruktorów. Również dzieci dowiedziaÅ‚y siÄ™, że z imieniem każdego konia wiąże siÄ™ jakaÅ› ciekawa lub zabawna historia. PrawdziwÄ… niespodziankÄ… byÅ‚y: przygotowane warsztaty cyrkowe, w których wszyscy z niezwykÅ‚ym entuzjazmem i ciekawoÅ›ciÄ… wziÄ™li udziaÅ‚ oraz wiele zabaw i gier integracyjnych. Dzieci miaÅ‚y możliwość nauki trudnej sztuki chodzenia po linie oraz żonglerki piÅ‚eczkami, talerzykami czy maczugami. MogÅ‚y spróbować swych siÅ‚ w chodzeniu na szczudÅ‚ach czy w zabawach z diabolo. MiÅ‚ym integracyjnym akcentem byÅ‚o wspólne ognisko z pysznymi kieÅ‚baskami, przy którym nie zabrakÅ‚o rozmów oraz wymiany koleżeÅ„skich wrażeÅ„ i doÅ›wiadczeÅ„. ZajÄ™ciom w stadninie towarzyszyÅ‚y niezwykÅ‚e emocje i radość uczestników, które po powrocie do SokóÅ‚ki jeszcze dÅ‚ugo im towarzyszyÅ‚y. ZdjÄ™cia

Beata Boguszewska

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”