http://www.soswsokolka.pl/images/ogoszenie-logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/36867586_1757580184278352_4323978807947034624_n.jpgPółkolonie letnie były zadaniem o charakterze lokalnym  i odpowiadały na potrzeby osób z niepełnosprawnością, objętych edukacją i rewalidacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce. Zadanie współfinansowano ze środków Województwa Podlaskiego w konkursie ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, a także ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie ogłoszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz ze środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Półkolonie zorganizowano we współpracy ze Starostą Sokólskim i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Organizacja letniego wypoczynku była odpowiedzią na wielokrotne apele rodziców, którym zależało na wydłużeniu czasu realizacji zajęć rewalidacyjnych i usprawniających o okres wakacyjny. Projektem objęto 20 - osobową grupę podopiecznych Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami i autyzmem pochodzących z terenu powiatu sokólskiego.
Głównym celem projektu było zorganizowanie aktywnego wypoczynku podopiecznym połączonego z rehabilitacją przez 2 tygodnie wakacji oraz odciążenie rodziców osób niepełnosprawnych od całodziennej opieki podczas wakacji.

Pozostałe cele ogólne projektu to:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • kształtowanie wrażliwości podopiecznych na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i zapachowe;
 • rozwijanie małej i dużej motoryki;
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • propagowanie aktywnych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego;
 • integracja podopiecznych pochodzących z różnych środowisk;
 • odreagowanie napięć i stresu po zakończeniu roku szkolnego;
 • nabycie umiejętności współdziałania w grupie;
 • rozbudzenie aktywności poznawczej;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych, muzycznych, kulinarnych;
 • kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych;
 • rozwijanie aktywności fizycznej;
 • poszerzanie wiadomości o otaczającym regionie.

Letni wypoczynek połączony z rehabilitacją zorganizowany był od 25 czerwca do 6 lipca 2018r. w godzinach 8.00 – 15.00 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce. Podopieczni byli dowożeni wynajętym busem na miejsce i odwożeni z powrotem do domu po zajęciach. Podopieczni mieli zapewnione dwa posiłki: drugie śniadanie i obiad.

Zajęcia prowadzone były w grupach oraz indywidualnie w zależności od diagnozy potrzeb podopiecznych. Zajęcia miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania beneficjntów, w tym także rozwijanie kreatywności poprzez działania twórcze.

W trakcie półkolonii dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach: plastycznych, ceramicznych, kucharskich, muzycznych. Zorganizowane były także zajęcia z zakresu sensoplastyki, integracji sensorycznej, rehabilitacji, hydroterapii, hipoterapii, Terapii Biofeedback, a także rekreacyjno-sportowe. Uczestnicy wzięli udział w wycieczkach do: stadniny koni w Kraśnianach, do Augustowa - rejs statkiem do Studzienicznej, AquaParku w Swałkach. Uatrakcyjnieniem wakacyjnych zajęć były wyjścia na lody, do kina oraz na miejską plażę, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wspólne ogniska.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych pedagogów i terapeutów przygotowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Byli to członkowie Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami” wspierani wolontarystycznie przez członków stowarzyszenia.

Efekty realizowanych działań to m.in. wzrost kompetencji społecznych, zawodowych oraz samodzielności i samoorganizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność. Zwiększenie udziału podopiecznych w zajęciach specjalistycznych, redukujących zaburzone funkcje poznawcze, komunikacyjne, motoryczne, emocjonalne i społeczne, co sprzyjało redukowaniu zaburzeń i deficytów. Dzięki półkoloniom dzieci i młodzież miały możliwość zdobycia nowych doświadczeń i nabywania umiejętności prawidłowego funkcjonowania. Sprzyjało to lepszej integracji i zwiększeniu ich aktywności. Realizacja projektu umożliwiła podopiecznym udział w atrakcyjnych formach spędzania czasu wolnego, co było szczególnie ważne w przypadku osób, których rodzice nie są w stanie zapewnić tego typu atrakcji we własnym zakresie.

Realizacja projektu “Wakacje z rehabilitacją” i "Czas na przygodę" dała wiele korzyści podopiecznym i ich rodzicom. Na zakończenie wszyscy zainteresowani wyrazili bardzo pochlebne opinie o prowadzonych działaniach, a podopieczni chętnie kontynuowaliby pókolonie w kolejnych tygodniach wakacji. Za organizację letniego wypoczynku rodzice podziękowali na łamach lokalnego serwisu informacyjnego, za co serdecznie dzìękujemy.

Stowarzyszenie  na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
"Pod skrzydłami” w Sokółce