http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/ogoszenie-logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/20180706_141433.jpgDzieci i mÅ‚odzież ze Specjalnego OÅ›rodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce w ramach póÅ‚kolonii letnich organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” uczestniczyÅ‚y w grupowych i indywidualnych zajÄ™ciach terapeutycznych. ZajÄ™cia i warsztaty obejmowaÅ‚y różnorodnÄ… tematykÄ™ i byÅ‚y prowadzone przez wykwalifikowanÄ… kadrÄ™ terapeutycznÄ…, posiadajÄ…cÄ… doÅ›wiadczenie w pracy z osobami niepeÅ‚nosprawnymi. W dniach 29.06.2018-06.07.2018r. odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia terapeutyczne z zakresu:

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_693/20180702_130920_t2.jpgIntegracja sensoryczna, w której uczestniczyÅ‚o indywidualnie troje podopiecznych. ZajÄ™cia miaÅ‚y na celu poprawÄ™ samooceny i wiary w siebie, poprawÄ™ koordynacji, równowagi oraz motoryki dużej i maÅ‚ej. UdziaÅ‚ w tego typu zajÄ™ciach zwiÄ™ksza zaangażowanie dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych zadaÅ„, poprawia koncentracjÄ™ i skuteczność wykonywanych poleceÅ„, zmniejsza wrażliwość dotykowÄ… oraz objawy nadpobudliwoÅ›ci psychoruchowej. Dziecko jest w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie. ZdjÄ™cia

Zajęcia prowadziła p. Bożena Rećko

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_695/20180625_132616_t2.jpgZajÄ™cia polisensoryczne w Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata, które zorganizowane byÅ‚y podopiecznym w formie grupowej. ZajÄ™cia miaÅ‚y na celu: oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i Å›rodowisku, likwidowanie zaburzeÅ„ sensorycznych, osiÄ…ganie stanu relaksacji, lepsze rozumienie otoczenia, motywowanie do podejmowania aktywnoÅ›ci, rozwijanie spostrzegawczoÅ›ci, uwagi i pamiÄ™ci sensorycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciaÅ‚a oraz w przestrzeni, zwiÄ™kszanie chÄ™ci do nawiÄ…zywania kontaktu, wywoÅ‚ywanie zadowolenia i poczucia bezpieczeÅ„stwa, rozwijanie  wrażliwoÅ›ci sÅ‚uchowej, a także usprawniania wszystkich zmysÅ‚ów: smaku, wÄ™chu, dotyku, sÅ‚uchu, wzroku. ZajÄ™cia odbyÅ‚y siÄ™ w Sali DoÅ›wiadczania Åšwiata z wykorzystaniem specjalistycznego sprzÄ™tu: kolumny bulgoczÄ…cej,  kolumny z piórkami, kurtyny Å›wiatÅ‚owodów, Å‚óżka wodnego, emitera zapachów, lampy Å›wietlnej i bÅ‚yskowej, czarodziejskiej kuli, szachownicy z kontrastowymi kolorami, podestu wibracyjno – dźwiÄ™kowego. Wiele doznaÅ„ zmysÅ‚owych przeżyli podopieczni podczas zabaw z wÅ‚Ä…czonym Å›wiatÅ‚em ultrafioletowym, kiedy samodzielnie wykonywali kule z papieru, wÅ‚Ä…czali Å›wiecÄ…ce zwierzÄ…tka, rozpoznawali i utrwalali kolory i ksztaÅ‚ty czy chodzili po fakturowej Å›cieżce. Wiele radoÅ›ci przyniosÅ‚y uczestnikom zabawy fakturowymi kwadratami i obrazkami, sensorycznymi misiami i piÅ‚eczkami.

Podczas zajęć podopieczni usprawnili umiejÄ™tnoÅ›ci komunikacyjne, poddali siÄ™ stymulacji zmysÅ‚ów, reagowali na okreÅ›lone bodźce wzrokowe, sÅ‚uchowe, dotykowe, zapachowe, czerpali radość z uczestnictwa w zabawach, dotykali, chwytali podawane przedmioty,  manipulowali nimi, wspóÅ‚dziaÅ‚ali z nauczycielem i w grupie, koncentrowali uwagÄ™ na dostarczanych bodźcach wzrokowych, sÅ‚uchowych, dotykowych i wÄ™chowych, doskonalili  sprawność manualnÄ…, usprawniali motorykÄ™ dużą, chÄ™tnie i aktywnie uczestniczyli w zajÄ™ciach. ZdjÄ™cia

Zajęcia prowadziła p. Marta Kulmaczewska

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_697/20180702_130640.jpgRehabilitacja ruchowa, która oprócz tradycyjnej formy prowadzona byÅ‚a w Sali do hydromasażu. Celem tych zajęć byÅ‚a aktywizacja ruchowa narzÄ…du ruchu w Å›rodowisku wodnym, podniesienie sprawnoÅ›ci ogólnej oraz ksztaÅ‚cenie umiejÄ™tnoÅ›ci samoobsÅ‚ugowych: ubieranie, rozbieranie, posÅ‚ugiwanie siÄ™ suszarkÄ…, przestrzeganie zasad higieny osobistej. Podopieczni mieli za zadanie wyjmowane przedmiotów z wody wedÅ‚ug koloru, ksztaÅ‚tu, za pomocÄ… wiaderka lub sitka, obserwowali zachowanie siÄ™ przedmiotów w Å›rodowisku wodnym. Podejmowali próby Å‚apania bÄ…belków ćwiczÄ…c przy tym koordynacjÄ™ wzrokowo-ruchowÄ…. ZnalazÅ‚ siÄ™ także czas na „bÅ‚ogie lenistwo” i relaks podczas hydromasażu. ZdjÄ™cia

Zajęcia prowadziła p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

ZajÄ™cia rewalidacyjne w zakresie Terapii EEG Biofeedback, gdzie podczas treningów wykorzystywany byÅ‚ specjalistyczny sprzÄ™t wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywnoÅ›ci i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiÅ‚a, że nabywanie kolejnych umiejÄ™tnoÅ›ci staÅ‚o siÄ™ dla uczestników póÅ‚kolonii ekscytujÄ…cÄ… zabawÄ… i prawdziwÄ… przyjemnoÅ›ciÄ…. Podczas treningu dzieci uczyÅ‚y siÄ™ rozpoznawać wÅ‚asne reakcje udoskonalajÄ…c dziaÅ‚ania wÅ‚asnego organizmu, aktywizowaÅ‚y pracÄ™ mózgu, ćwiczyÅ‚y umiejÄ™tność skupiania uwagi na okreÅ›lonym zadaniu.

Zajęcia prowadziła p. Beata Mozolewska

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_690/zdjcie0272_t2.jpgZajÄ™cia rozwijajÄ…ce kreatywność w zakresie muzyki, prowadzone dla podopiecznych miaÅ‚y na celu rozwijanie zainteresowaÅ„ muzycznych, ksztaÅ‚cenia rytmu, koordynacji sÅ‚uchowo – ruchowej, redukowanie napięć, opanowanie emocji, mobilizowanie do koncentracji uwagi. Te spotkania byÅ‚y doskonaÅ‚Ä… okazjÄ… aby pobawić siÄ™ rytmem, pograć wspólnie na bÄ™bnach i spÄ™dzić czas z innymi podczas zabaw z dźwiÄ™kami instrumentów perkusyjnych. ByÅ‚a to podróż po Å›wiecie i zwiedzanie nowych przestrzeni rytmicznych i muzycznych. Dzieci i mÅ‚odzież poznawaÅ‚y podstawy techniki gry na bÄ™bnach djembe, conga, cajon oraz tradycyjne rytmy Afryki, Kuby, Brazylii. Wspólne muzykowanie dawaÅ‚o uczestnikom wiele radoÅ›ci i poczucie satysfakcji z tworzenia. ZdjÄ™cia

Zajęcia prowadziła p. Zyta Biernacka

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_691/20180628_094417.jpgZajÄ™cia rozwijajÄ…ce kreatywność w zakresie plastyki, miaÅ‚y na celu pobudzanie aktywnoÅ›ci i wyobraźni podopiecznych, a także odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnieÅ„. ZajÄ™cia sprzyjaÅ‚y oÅ›mielaniu dzieci i mÅ‚odzieży do podejmowania swobodnej twórczoÅ›ci, wdrażania wÅ‚asnych pomysÅ‚ów i fantazji.

Wprowadzeniem do tematu plastycznego byÅ‚a wizualizacja do nagrania dźwiÄ™kowego, wspieranego opowiadaniem prowadzÄ…cego. Podopieczni z opaskami na oczach sÅ‚uchali szumu fal, odgÅ‚osów ptaków oraz wyobrażali sobie letni dzieÅ„ na plaży. Z nieskrywanÄ… ochotÄ… opowiadali co „widzÄ…”, robiÄ…, jaka jest pogoda, jakie emocje im towarzyszÄ…. Z zaangażowaniem Å‚Ä…czyli barwy i tworzyli wÅ‚asne interpretacje tematu. W efekcie powstaÅ‚y piÄ™kne, wielobarwne prace w letnim klimacie, które zostaÅ‚y wyeksponowane na wystawie w holu oÅ›rodka. BÄ™dzie je można oglÄ…dać do koÅ„ca lipca w SOSW. ZdjÄ™cia

Zajęcia prowadziła p. Ewa Wińska

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_692/20180702_091949_t2.jpgZajÄ™cia rozwijajÄ…ce kreatywność w zakresie ceramiki oprócz celu gÅ‚ównego, jakim byÅ‚o  przygotowanie przez podopiecznych pamiÄ…tki z kolonii, miaÅ‚y też za zadanie przeÅ‚amywanie barier podopiecznych w zetkniÄ™ciu z nietypowym tworzywem. Prawie wszyscy podopieczni wykazali na poczÄ…tku postawÄ™ zachowania dystansu, niechęć do tzw. ubrudzenia siÄ™. Obserwacja reakcji dzieci w trakcie postÄ™pujÄ…cej pracy wykazaÅ‚a, że w miarÄ™ upÅ‚ywu czasu dzieci otwieraÅ‚y siÄ™ na możliwoÅ›ci przeksztaÅ‚calnego tworzywa jakim jest glina, odkrywaÅ‚y coraz wiÄ™cej wÅ‚asnych możliwoÅ›ci w zetkniÄ™ciu z materiaÅ‚em, zapominaÅ‚y o otoczeniu i poddawaÅ‚y siÄ™ swobodnej ekspresji twórczej. Postawa dystansu zostaÅ‚a zastÄ…piona postawÄ… zaangażowania i aktywnoÅ›ci. Stopniowo z bezksztaÅ‚tnej masy powstawaÅ‚y wÅ‚asnorÄ™cznie uformowane przez podopiecznych pamiÄ…tki z wakacji – medaliony i amulety. ZajÄ™cia oprócz rozwijania zdolnoÅ›ci manualnych i wyobraźni, byÅ‚y Å›wietna okazjÄ… do przeÅ‚amywania wÅ‚asnych ograniczeÅ„, sprzyjaÅ‚o to uwalnianiu emocji i odreagowywaniu stresu poprzez proces twórczy. ZdjÄ™cia

Zajęcia prowadziła p. Ewa Wińska

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_694/20180703_111105_t2.jpgZajÄ™cia Sensoplastyki, oparte na pracy z ekologicznych i biodegradowalnych materiaÅ‚ów plastycznych, które przygotowuje siÄ™ z Å‚atwo dostÄ™pnych artykuÅ‚ów spożywczych. DziÄ™ki czemu  materiaÅ‚y sÄ… w peÅ‚ni bezpieczne. Celem zajęć byÅ‚o poszukiwanie porozumienia z dzieckiem poprzez wszystkie zmysÅ‚y, a także rozwój osobowoÅ›ci, usprawniania ruchowego, usprawniania manualnego, rozwijania Å›wiadomoÅ›ci wÅ‚asnego ciaÅ‚a. ByÅ‚ to wyjÄ…tkowy, peÅ‚en radoÅ›ci czas, w którym uczestnicy rozwijali swojÄ… pomysÅ‚owość i wyobraźniÄ™ poprzez dziaÅ‚ania na otwartej przestrzeni. Podopieczni póÅ‚kolonii obserwowali jak suchy i sypki produkt zmienia siÄ™  w mokry i kleisty, a nastÄ™pnie w miÄ™kki i staÅ‚y. SÅ‚uchali reakcji Å‚Ä…czenia siÄ™ ze sobÄ… niektórych produktów. WÄ…chali pachnÄ…ce masy, a także mieli możliwość dotykania i chodzenia po różnych fakturach stworzonych przez nich mas. Wszystkie dziaÅ‚ania uczestnicy póÅ‚kolonii wykonywali z ogromnym zaangażowaniem, byÅ‚y kolorowÄ…, fajnÄ… zabawÄ…, a radość i emocje jakich doÅ›wiadczaÅ‚y na zajÄ™ciach sprawiÅ‚y, że byli szczęśliwymi dziećmi! ZdjÄ™cia

Zajęcia prowadziła p. Katarzyna Dylewska

Whttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_696/zdjcie0331_t2.jpgarsztaty kulinarne, podczas których podopieczni skoncentrowali siÄ™ na warzywach, owocach - produktach witaminowych, jogurtach - produktach biaÅ‚kowych i makaronie – produktach zbożowych, okreÅ›lajÄ…c ich rolÄ™ w żywieniu czÅ‚owieka, umiejscawiajÄ…c je w piramidzie żywieniowej i sporzÄ…dzajÄ…c różnorodne potrawy i napoje. Podczas pracy wychowankowie zwracali uwagÄ™ na zachowanie zasad bhp, porzÄ…dek na stanowisku pracy, higienÄ™ produkcji. Poprawnie wyeksponowali wyroby gotowe, dobierajÄ…c odpowiednie naczynia oraz kulturalnie spożyli przygotowane przez siebie potrawy i napoje. A byÅ‚y to: surówka zielona , surówka z kapusty pekiÅ„skiej, saÅ‚atka z makaronem, koktaile owocowe z wykorzystaniem owoców poÅ‚udniowych i jagodowych, miodu, jogurtu.

Wszystkim uczestnikom bardzo smakowaÅ‚o to co przygotowali. ByÅ‚a to prawdziwa „bomba witaminowa”.  Na koniec zajęć każdy z uczestników otrzymaÅ‚ upominek w postaci owoców i warzyw. ZdjÄ™cia

ZajÄ™cia prowadziÅ‚a p. Bożena Mróz