http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Starostwo Powiatowe w Sokółce informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął uchwałę Nr 527/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, którą dokonano zmian w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” oraz w treści dokumentów rekrutacyjnych. Pełna treść Regulaminu wraz ze zmianami do pobrania w załączeniu.

Zgodnie z założeniami projektu oraz Regulaminem w roku szkolnym 2018/2019 Powiat Sokólski przyzna 104 stypendia naukowe na okres 10 miesięcy w kwocie 120 zł/m-c dla uczniów, którzy złożą wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej i zostaną zakwalifikowani do udzielenia przedmiotowego wsparcia.

Termin składania wniosków w II edycji naboru upływa w dniu 17 września 2018 r. Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Należy pamiętać o pieczątce szkoły i wpisaniu daty wpływu na wniosku. Do dnia 21 września 2018 r. dokumenty rekrutacyjne powinny trafić do biura projektu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, pokój 64 (II piętro).

Treść regulaminu wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu:

UZP 392_2017

UZP 396_2017

UZP 527_2018

Wniosek_o_przyznanie_stypendium

Wniosek_o_przyznanie_stypendium

Zał_Kwestionariusz_osobowy_uczestnika_projektu

Zał_Kwestionariusz_osobowy_uczestnika_projektu

Zał_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

Zał_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

Zał_Oświadczenie_uczestnika_projektu

Zał_Oświadczenie_uczestnika_projektu

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08