http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. ZarzÄ…d Powiatu Sokólskiego podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ Nr 527/2017 zmieniajÄ…cÄ… uchwaÅ‚Ä™ w sprawie przyjÄ™cia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, OÅ› priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, DziaÅ‚anie 3.3 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki, PoddziaÅ‚anie 3.3.1 KsztaÅ‚cenie zawodowe mÅ‚odzieży na rzecz konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki, którÄ… dokonano zmian w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” oraz w treÅ›ci dokumentów rekrutacyjnych. PeÅ‚na treść Regulaminu wraz ze zmianami do pobrania w zaÅ‚Ä…czeniu.

Zgodnie z zaÅ‚ożeniami projektu oraz Regulaminem w roku szkolnym 2018/2019 Powiat Sokólski przyzna 104 stypendia naukowe na okres 10 miesiÄ™cy w kwocie 120 zÅ‚/m-c dla uczniów, którzy zÅ‚ożą wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej i zostanÄ… zakwalifikowani do udzielenia przedmiotowego wsparcia.

Termin skÅ‚adania wniosków w II edycji naboru upÅ‚ywa w dniu 17 wrzeÅ›nia 2018 r. Do tego dnia uczeÅ„ powinien zÅ‚ożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoÅ‚y. Należy pamiÄ™tać o pieczÄ…tce szkoÅ‚y i wpisaniu daty wpÅ‚ywu na wniosku. Do dnia 21 wrzeÅ›nia 2018 r. dokumenty rekrutacyjne powinny trafić do biura projektu, Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce, pokój 64 (II piÄ™tro).

Treść regulaminu wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu:

UZP 392_2017

UZP 396_2017

UZP 527_2018

Wniosek_o_przyznanie_stypendium

Wniosek_o_przyznanie_stypendium

Zał_Kwestionariusz_osobowy_uczestnika_projektu

Zał_Kwestionariusz_osobowy_uczestnika_projektu

Zał_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

Zał_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

Zał_Oświadczenie_uczestnika_projektu

Zał_Oświadczenie_uczestnika_projektu

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 SokóÅ‚ka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08