http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_702/20180919_172145.jpgSprzÄ…tanie Åšwiata 2018 w internacie oÅ›rodka przebiegaÅ‚o pod hasÅ‚em ,,Akcja Segregacja 2 x wiÄ™cej 2 x czyÅ›ciej”. SpoÅ‚eczność internatu od wielu już lat aktywnie uczestniczy w tych dziaÅ‚aniach. Spotkanie rozpoczÄ™liÅ›my 19 wrzeÅ›nia o godzinie 16 od warsztatów ekologicznych, na których przypomnieliÅ›my zasady segregacji odpadów. CzÅ‚onkowie zajęć manualnych ,,CoÅ› z niczego” zaprezentowali umiejÄ™tnoÅ›ci wykonania papierowej wikliny. Każdy uczestnik warsztatów miaÅ‚ okazjÄ™ wspaniaÅ‚ej zabawy twórczej z kartkÄ… papieru i papierowÄ… wiklinÄ… wykonanÄ… z materiaÅ‚ów recyklingowych. Nasza wyobraźnia może czynić cuda nawet z tak skromnych pomocy.

Dalsze dziaÅ‚ania Akcji przeprowadziliÅ›my na terenie boiska sÄ…siadujÄ…cej szkoÅ‚y. Jest to miejsce rekreacji, z którego czÄ™sto korzystamy. Tam jednak także znaleźliÅ›my wiele pozostawionych Å›mieci.

Podsumowaniem caÅ‚ej akcji byÅ‚o wspólne ognisko integracyjne, na którym uroczyÅ›cie powitaliÅ›my wychowanków, którzy doÅ‚Ä…czyli do naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci w tym roku szkolnym.

ZapaÅ‚ do pracy naszych wychowanków jest zawsze godny pochwaÅ‚y! Nasz apel do wszystkich ludzi- segregujmy i sprzÄ…tajmy zawsze najpierw po sobie. ZdjÄ™cia

Opracowała:
Katarzyna Bubieniec