http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" informujemy, iż z dniem 18 wrzeÅ›nia br. ruszyÅ‚a II edycja naboru kandydatów na zajÄ™cia dodatkowe podnoszÄ…ce kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajÄ™cia wyrównawcze z przedmiotów ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych i zawodowych w ramach projektu – II edycja. 

Termin naboru wniosków upÅ‚ywa 28.09.2018 r. (piÄ…tek). Do tego dnia uczeÅ„ powinien zÅ‚ożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoÅ‚y.

Poniżej podajemy link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczonÄ… informacjÄ… o naborze i dokumentacjÄ… rekrutacyjnÄ….

http://sokolka-powiat.pl/2018/09/17/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-zajecia-dodatkowe-podnoszace-kompetencje-kluczowe-oraz-dodatkowe-zajecia-wyrownawcze-przedmiotow-ogolnoksztalcacych-zawodowych-ramach-projektu-pn-k/