http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Powiat Sokólski informuje, że w zwiÄ…zku z ogÅ‚oszonym w dniu 18 wrzeÅ›nia 2018 r. naborem kandydatów na zajÄ™cia dodatkowe podnoszÄ…ce kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajÄ™cia wyrównawcze z przedmiotów ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – II edycja, decyzjÄ… ZarzÄ…du Powiatu Sokólskiego z dnia 26 wrzeÅ›nia 2018 r. wydÅ‚uża termin skÅ‚adania dokumentów rekrutacyjnych na formy wsparcia objÄ™te naborem do dnia 10 października 2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod adresem:

http://sokolka-powiat.pl/2018/09/17/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-zajecia-dodatkowe-podnoszace-kompetencje-kluczowe-oraz-dodatkowe-zajecia-wyrownawcze-przedmiotow-ogolnoksztalcacych-zawodowych-ramach-projektu-pn-k/