http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_713/20181024_190514.jpgW dn. 24 i 25.10.2018r. w ramach dziaÅ‚aÅ„ projektu ph. „Na zawsze NiepodlegÅ‚a” odbyÅ‚y siÄ™ kolejne zajÄ™cia plastyczne. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze Å›rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi operatorami projektu sÄ…: Fundacja Okno na Wschód oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

24.10.2018r. zajÄ™cia poÅ›wiecone byÅ‚y tematyce kokardy narodowej, która przez swoje podobieÅ„stwo czÄ™sto nazywana jest „kotylionem”. Ta biaÅ‚o-czerwona ozdoba w ksztaÅ‚cie rozety noszona jest na piersi, jako symbol patriotyczny. Uczniowie dowiedzieli siÄ™ jak zmieniaÅ‚ siÄ™ wyglÄ…d kokardy narodowej przez lata, jaka jest jej prawidÅ‚owa kolorystyka oraz w jakich okolicznoÅ›ciach dawniej noszono kokardy paÅ„stwowe (narodowe). W zwiÄ…zku ze zbliżajÄ…cÄ… siÄ™ 100 rocznicÄ… Odzyskania NiepodlegÅ‚oÅ›ci przez PolskÄ™ uczestnicy projektu wykonywali kokardÄ™ narodowÄ…. W pracy wykorzystali kolorowy papier oraz biaÅ‚Ä… i czerwonÄ… wÅ‚óczkÄ™, którÄ… wyplatali w ksztaÅ‚t rozety. Zastosowane techniki oprócz ciekawego efektu koÅ„cowego, sprzyjaÅ‚y rozwojowi sprawnoÅ›ci manualnej, wymagaÅ‚y skupienia oraz koncentracji uwagi.

PowstaÅ‚e prace zostanÄ… wykorzystane w czasie powiatowych obchodów 100-Lecia Odzyskania NiepodlegÅ‚oÅ›ci przez PolskÄ™ – bÄ™dÄ… zdobiÅ‚y piersi uczestników patriotycznej uroczystoÅ›ci zorganizowanej w SokóÅ‚ce.

W zajÄ™ciach poprowadzonych przez czÅ‚onków stowarzyszenia i czterech dzielnych wolontariuszy wzięła udziaÅ‚ grupa 25 podopiecznych Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” uczestniczÄ…cych w realizacji projektu.

25.10.2018r. podopieczni kolorowali powstaÅ‚e na pierwszych zajÄ™ciach szkice. W trakcie pracy twórczej powstawaÅ‚y maÅ‚e arcydzieÅ‚a przedstawiajÄ…ce naszÄ… OjczyznÄ™, symbole narodowe, zabytki oraz miejsca bliskie sercom podopiecznych. Wszystkie prace wezmÄ… udziaÅ‚ w konkursie pt. „Polska moja Ojczyzna” ogÅ‚oszonym w SOSW w ramach realizowanego projektu.

Celem wszystkich zajęć plastycznych byÅ‚o poszerzanie wiedzy uczestników na temat naszego kraju, ksztaÅ‚towanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, szacunku do symboli narodowych, a także rozwijanie zainteresowaÅ„ i uzdolnieÅ„. ZdjÄ™cia

Ewa Wińska