http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_720/img_20181105_120812.jpgMiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ Postaci z Bajek przypada na dzieÅ„ urodzin Walta Disneya, czyli 5 listopada. Tego też dnia nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawej akcji majÄ…cej na celu ksztaÅ‚towanie i rozwijanie zainteresowaÅ„ czytelniczych i artystycznych; wzbogacanie wiedzy i przeżyć uczniów poprzez poznawanie bohaterów literatury dzieciÄ™cej oraz czerpanie radoÅ›ci ze wspólnych zabaw z nimi; ksztaÅ‚towanie spostrzegawczoÅ›ci i skojarzeÅ„ podczas odgadywania tytuÅ‚ów wybranych bajek.

Jest to Å›wiÄ™to wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby przypomnieć sobie część z nich. Bajki towarzyszÄ… nam od najmÅ‚odszych lat, rozweselajÄ… i bawiÄ…, ale też przekazujÄ… ważne prawdy życiowe. Uczniowie i nauczyciele uczcili Å›wiÄ™to przebierajÄ…c siÄ™ za ulubionych bohaterów bajkowych. W czasie krótkiego apelu wysÅ‚uchali wierszy o bajkach i zostali zaproszeni do udziaÅ‚u w konkursach i bajkowym quizie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej przypominajÄ…cej znanych twórców baÅ›ni oraz najpopularniejsze baÅ›niowe postaci, magiczne przedmioty i miejsca.

Każda z klas wzięła udziaÅ‚ w konkursie wiedzy o baÅ›niach i bajkach. Uczniowie rozwiÄ…zywali różnorodne zadania konkursowe takie jak np. malowanie ulubionej bajki, dobieranki wyrazowe bajkowe double,  puzzle z postaciami, cienie, krzyżówki i rebusy.

Podczas przerwy na holu szkolnym odbyÅ‚ siÄ™ quiz wiedzy o postaciach z baÅ›ni i bajek dla chÄ™tnych uczniów. Poprawne odpowiedzi nagradzane byÅ‚y sÅ‚odkoÅ›ciami i medalami „Super Znawca Bajek”.

Bajkową akcję w szkole przeprowadziły panie Katarzyna Zalewska i Agnieszka Ambrożko.

DzieÅ„ Postaci z Bajek dostarczyÅ‚ dzieciom dużo wrażeÅ„ i pozytywnej energii. Wszystkie klasy, od najmÅ‚odszych – przedszkolaczków , po klasy najstarsze, wykazaÅ‚y siÄ™ ogromnÄ… wiedzÄ… o postaciach z bajek i kreatywnoÅ›ciÄ… w rozwiÄ…zywaniu zadaÅ„, za co otrzymaÅ‚y pamiÄ…tkowe dyplomy i sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ™. ZdjÄ™cia