http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_739/img_7242_t2.jpgUbogi to ten, co ma i z nikim siÄ™ nie dzieli."
/ks. Jan Twardowski/

Akcje charytatywne i spoÅ‚eczne uczÄ… nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoÅ›, kto bardzo potrzebuje pomocy. Dlatego też, 26.10.2018r. w naszym oÅ›rodku zostaÅ‚a przeprowadzona wÅ›ród uczniów i kadry zbiórka pieniÄ™dzy do puszki, na rzecz pani Joanny SzyÅ‚ak. Pani Joanna prowadzi liczne akcje wspierajÄ…ce drugiego czÅ‚owieka, a teraz sama znalazÅ‚a siÄ™ w potrzebie. A ponieważ w naszym oÅ›rodku znajduje siÄ™ dużo ludzi dobrego serca, co udowodnili już wielokrotnie, dlatego i my podjÄ™liÅ›my siÄ™ takiego dziaÅ‚ania.

PomysÅ‚odawczyniÄ… akcji byÅ‚a nasz pani Dyrektor Elżbieta Szomko, która dajÄ…c wzór do naÅ›ladowania jako pierwsza wrzuciÅ‚a pieniÄ…dze. Organizatorami akcji byÅ‚o Szkolne KoÅ‚o Wolontariuszy, z opiekunami p. MartÄ… Kawrygo-Leonowicz, p. GrażynÄ… Tymoszuk i p. OliwiÄ… BurdyÅ„skÄ…-Bilmin.

PodjÄ™te dziaÅ‚ania na rzecz potrzebujÄ…cych budujÄ… poczucie wÅ‚asnej wartoÅ›ci, uwrażliwiajÄ… na potrzeby innych, integrujÄ… Å›rodowisko, uczÄ… empatii, wiÄ™kszej wrażliwoÅ›ci, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziaÅ‚ać wiÄ™cej! ZdjÄ™cia

Organizatorzy akcji: p. Elżbieta Szomko, p. Oliwia Burdyńska-Bilmin, p. Marta Kawrygo-Leonowicz