http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_747/20181129_110812.jpg29.11.2018 r. uczniowie szkoÅ‚y  podstawowej uczestniczyli w wycieczce do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Do wyjazdu zachÄ™ciÅ‚a nas oferta muzeum ph. "Andrzejki w skansenie". Niektórzy uczniowie po raz pierwszy mieli okazjÄ™ znaleźć siÄ™ w skansenie, dlatego z zainteresowaniem oglÄ…dali zabytkowe wiejskie domy i plac zabaw, tak odmienne od wspóÅ‚czesnych. NastÄ™pnie odbyÅ‚y siÄ™ warsztaty, które rozpoczęła gawÄ™da o tradycyjnych Katarzynkach i Andrzejkach. Uczniowie dowiedzieli siÄ™ jakie byÅ‚y wróżby dawniej, a jakie przetrwaly do dziÅ›. MieliÅ›my też okazjÄ™ powróżyć z butów, cukierków, serc oraz przedmiotów ukrytych pod naczyniami. Dzieci poznaÅ‚y przyszÅ‚e zawody, imiona sympatii, a także dowiedziaÅ‚y siÄ™, kto pierwszy wyjdzie za mąż:)

NastÄ™pnie udaliÅ›my siÄ™ do jednej ze starych chat, gdzie na piecu rozgrzewany byÅ‚ wosk. Z pomocÄ… Pani Oli z muzeum każdy mógÅ‚ wlewać gorÄ…cy wosk przez dziurkÄ™ od klucza na wodÄ™, gdzie powstawaÅ‚ nieokreÅ›lony ksztaÅ‚t. Po zastygniÄ™ciu przy pomocy Å›wiatÅ‚a i cienia wspólnie odgadywaliÅ›my co przedstawia i jakÄ… wróży przyszÅ‚ość. Nie zabrakÅ‚o smoków, MikoÅ‚ajów, wysp, zwierzÄ…t, samochodów czy postaci ludzkich, które dzieci rozpoznawaÅ‚y z cienia. NiezwykÅ‚e miejsce, sceneria starej chaty i przygaszone Å›wiatÅ‚o sprawiÅ‚y, że atmosfera wydawaÅ‚a siÄ™ naprawdÄ™ magiczna.

Na zakoÅ„czenie upiekliÅ›my kieÅ‚baski na ognisku i peÅ‚ni andrzejkowych wrażeÅ„ wróciliÅ›my do oÅ›rodka. WycieczkÄ™ zorganizowaÅ‚a pani Ewa WiÅ„ska, która wraz z p. DorotÄ… KozÅ‚owskÄ… peÅ‚niÅ‚a opiekÄ™ nad uczniami podczas wycieczki. ZdjÄ™cia

Serdeczne podziÄ™kowania skÅ‚adamy Starostwu Powiatowemu w SokóÅ‚ce za użyczenie busa na wyjazd uczniów.

Ewa Wińska