http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_753/zdjcie0934.jpgLubisz jeść? Lubisz podjadać?
A może nawet gotować?
Jeśli TAK! to szkolne koło kulinarne jest dla Ciebie stworzone.
My bardzo chętnie na nie chodzimy i składniki w pyszne przysmaki łączymy.

 Szkolne KoÅ‚o Kulinarne od 6 lat dziaÅ‚a aktywnie w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce. Rozpoczęło swojÄ… dziaÅ‚alność dziÄ™ki nauczycielowi przedmiotów zawodowych gastronomicznych - p. Bożenie Mróz, która je prowadziÅ‚a i nadal prowadzi w swoim czasie wolnym.

ZajÄ™cia kulinarne prowadzone sÄ… 1 raz w miesiÄ…cu. ChÄ™tnych uczestników zawsze byÅ‚o wielu, poczÄ…wszy od SzkoÅ‚y Podstawowej, Gimnazjum, SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy, a skoÅ„czywszy na Zasadniczej Szkole Zawodowej i Branżowej Szkole I Stopnia. W zajÄ™ciach uczestniczyli uczniowie o różnym stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci. Obecnie w roku szkolnym 2018/2019 swoje zainteresowania i pasje kulinarne rozwija mÅ‚odzież z Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia i Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej.

W planie pracy koÅ‚a uwzglÄ™dniona zostaÅ‚a tematyka zgodna z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Jego gÅ‚ównym zaÅ‚ożeniem jest rozwijanie zainteresowaÅ„ uczniów sztukÄ… gotowania i serwowania potraw. ZajÄ™cia praktyczne koÅ‚a kulinarnego stanowiÄ… bardzo istotny element nauczania zawodu „Kucharz”. DziÄ™ki nim  uczniowie przyjemnie spÄ™dzajÄ… czas wolny, doskonalÄ… swoje umiejÄ™tnoÅ›ci przydatne w życiu codziennym, rozwijajÄ… swoje zainteresowania i pasje kulinarne, pomagajÄ… w realizacji różnorodnych zadaÅ„ i przedsiÄ™wzięć kulinarnych, przygotowujÄ… potrawy na konkursy kulinarne, przygotowujÄ… siÄ™ do egzaminu zawodowego.

ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ w wesoÅ‚ej i swobodnej atmosferze. SÄ… bardzo lubiane przez mÅ‚odzież również ze wzglÄ™du na wspólnÄ… degustacjÄ™ wykonywanych potraw zarówno sÅ‚onych, jak  i sÅ‚odkich.  Podczas sporzÄ…dzania potraw i napojów wykorzystywane sÄ… urzÄ…dzenia i sprzÄ™t gastronomiczny dostÄ™pny w pracowni gospodarstwa domowego, różnorodne metody i techniki. ZajÄ™cia praktyczne koÅ‚a kulinarnego odgrywajÄ… ważnÄ… rolÄ™. DziÄ™ki nim uczniowie siÄ™ integrujÄ…, uczÄ… wspóÅ‚pracy i wspóÅ‚dziaÅ‚ania w tworzeniu efektu koÅ„cowego. DowiadujÄ… siÄ™ przy tym również mnóstwa ciekawych rzeczy z branży turystyczno-gastronomicznej od prowadzÄ…cej. A wiÄ™c przyjemne z pożytecznym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Opiekun koÅ‚a – p. Bożena Mróz