http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_757/zdjcie0254.jpgW zajęciach praktycznej nauki zawodu uczestniczy młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim z Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce, kształcąca się w zawodzie kucharz. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych – p. Bożenę Mróz. Uczniowie swoją wiedzę teoretyczną wykorzystują w praktyce nie tylko na warsztatach szkolnych w pracowni gospodarstwa domowego podczas realizowania treści programowych z przedmiotu: pracownia gastronomiczna, ale również w warunkach rzeczywistych – w Kuchni SOSW – na zajęciach praktycznych w gastronomii.

Mają możliwość wykonywania czynności zawodowych na różnych stanowiskach pracy: w przygotowalni brudnej i czystej, zmywalni naczyń stołowych i kuchennych, w dziale produkcyjnym, ekspedycyjnym, magazynowym, dbają również o czystość sali konsumenckiej – stołówki szkolnej. Uczniowie pracują na dużych profesjonalnych maszynach i urządzeniach, pomagając Paniom Kucharkom w przygotowywaniu posiłków codziennych i okolicznościowych. Zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy, zasad higieny i higieny produkcji. Zdjęcia

W pracowni gospodarstwa domowego młodzież wykonuje również czynności zawodowe niezbędne w pracy kucharza, z wykorzystaniem dostępnych sprzętów i urządzeń, drobnego sprzętu gastronomicznego używanych w tradycyjnych gospodarstwach domowych. Doskonalą swoje umiejętności przydatne w życiu codziennym, rozwijają swoje zainteresowania i pasje kulinarne, oferują swą pomoc kulinarną przy realizacji różnorodnych zadań dodatkowych, projektów edukacyjnych, szkolnych konkursów kulinarnych, turniejów wiedzy gastronomicznej i innych przedsięwzięć kulinarnych, przygotowują się do egzaminu zawodowego. Znakomicie wykonują powierzone im zadania. W szkolnych konkursach kulinarnych zdobywają zawsze I miejsca. Osiągają wymagane efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. Programy nauczania praktycznej nauki zawodu umożliwiają uczniom przygotowanie do egzaminu zawodowego, którzy będą mogli odnaleźć się w ciągle zmieniającym się rynku pracy. Zdjęcia

Zajęcia praktyczne stanowią bardzo istotny element nauczania zawodu. Praktyczna nauka zawodu dotyczy zastosowania teoretycznej wiedzy zdobytej w szkole w działaniu praktycznym. Uczeń podczas tych zajęć poznaje zagadnienia technologiczne, techniczne, organizacyjne związane z działalnością danego zakładu – w tym wypadku Kuchni szkolnej. Nabywa, bądź rozwija również niezbędne kompetencje emocjonalno-społeczne, tj. potrafi zastosować zasady kultury osobistej, dążyć wytrwale do celu, zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami, przyjąć odpowiedzialność za podejmowane działania, podjąć nowe wyzwania, ocenić ryzyko podejmowanych działań itp.

Ciekawą formą zajęć praktycznych jest praktyczna nauka zawodu realizowana podczas wycieczek zawodoznawczych do zakładów gastronomicznych, produkcyjnych. Tam możemy zobaczyć i pracować na innym sprzęcie niż w Kuchni Ośrodka i wspólnie z profesjonalnym kucharzem restauracji wykonać potrawy. Zdjęcia

Realizowane zajęcia praktyczne w Kuchni Ośrodka i w pracowni gospodarstwa domowego są bardzo lubiane przez uczniów. Młodzież chętnie i aktywnie w nich uczestniczy. Kucharze wiedzą, że potrawy zawsze się udają i za chwilę będzie można je skonsumować.

nauczyciel – p. Bożena Mróz