http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_757/zdjcie0254.jpgW zajÄ™ciach praktycznej nauki zawodu uczestniczy mÅ‚odzież niepeÅ‚nosprawna intelektualnie w stopniu lekkim z Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia i Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce, ksztaÅ‚cÄ…ca siÄ™ w zawodzie kucharz. ZajÄ™cia prowadzone sÄ… przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych – p. BożenÄ™ Mróz. Uczniowie swojÄ… wiedzÄ™ teoretycznÄ… wykorzystujÄ… w praktyce nie tylko na warsztatach szkolnych w pracowni gospodarstwa domowego podczas realizowania treÅ›ci programowych z przedmiotu: pracownia gastronomiczna, ale również w warunkach rzeczywistych – w Kuchni SOSW – na zajÄ™ciach praktycznych w gastronomii.

MajÄ… możliwość wykonywania czynnoÅ›ci zawodowych na różnych stanowiskach pracy: w przygotowalni brudnej i czystej, zmywalni naczyÅ„ stoÅ‚owych i kuchennych, w dziale produkcyjnym, ekspedycyjnym, magazynowym, dbajÄ… również o czystość sali konsumenckiej – stoÅ‚ówki szkolnej. Uczniowie pracujÄ… na dużych profesjonalnych maszynach i urzÄ…dzeniach, pomagajÄ…c Paniom Kucharkom w przygotowywaniu posiÅ‚ków codziennych i okolicznoÅ›ciowych. ZwracajÄ… szczególnÄ… uwagÄ™ na przestrzeganie zasad bezpieczeÅ„stwa podczas pracy, zasad higieny i higieny produkcji. ZdjÄ™cia

W pracowni gospodarstwa domowego mÅ‚odzież wykonuje również czynnoÅ›ci zawodowe niezbÄ™dne w pracy kucharza, z wykorzystaniem dostÄ™pnych sprzÄ™tów i urzÄ…dzeÅ„, drobnego sprzÄ™tu gastronomicznego używanych w tradycyjnych gospodarstwach domowych. DoskonalÄ… swoje umiejÄ™tnoÅ›ci przydatne w życiu codziennym, rozwijajÄ… swoje zainteresowania i pasje kulinarne, oferujÄ… swÄ… pomoc kulinarnÄ… przy realizacji różnorodnych zadaÅ„ dodatkowych, projektów edukacyjnych, szkolnych konkursów kulinarnych, turniejów wiedzy gastronomicznej i innych przedsiÄ™wzięć kulinarnych, przygotowujÄ… siÄ™ do egzaminu zawodowego. Znakomicie wykonujÄ… powierzone im zadania. W szkolnych konkursach kulinarnych zdobywajÄ… zawsze I miejsca. OsiÄ…gajÄ… wymagane efekty ksztaÅ‚cenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty ksztaÅ‚cenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiÄ…ce podbudowÄ™ do ksztaÅ‚cenia w zawodzie lub grupie zawodów. Programy nauczania praktycznej nauki zawodu umożliwiajÄ… uczniom przygotowanie do egzaminu zawodowego, którzy bÄ™dÄ… mogli odnaleźć siÄ™ w ciÄ…gle zmieniajÄ…cym siÄ™ rynku pracy. ZdjÄ™cia

ZajÄ™cia praktyczne stanowiÄ… bardzo istotny element nauczania zawodu. Praktyczna nauka zawodu dotyczy zastosowania teoretycznej wiedzy zdobytej w szkole w dziaÅ‚aniu praktycznym. UczeÅ„ podczas tych zajęć poznaje zagadnienia technologiczne, techniczne, organizacyjne zwiÄ…zane z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… danego zakÅ‚adu – w tym wypadku Kuchni szkolnej. Nabywa, bÄ…dź rozwija również niezbÄ™dne kompetencje emocjonalno-spoÅ‚eczne, tj. potrafi zastosować zasady kultury osobistej, dążyć wytrwale do celu, zrealizować dziaÅ‚ania zgodnie z wÅ‚asnymi pomysÅ‚ami, przyjąć odpowiedzialność za podejmowane dziaÅ‚ania, podjąć nowe wyzwania, ocenić ryzyko podejmowanych dziaÅ‚aÅ„ itp.

CiekawÄ… formÄ… zajęć praktycznych jest praktyczna nauka zawodu realizowana podczas wycieczek zawodoznawczych do zakÅ‚adów gastronomicznych, produkcyjnych. Tam możemy zobaczyć i pracować na innym sprzÄ™cie niż w Kuchni OÅ›rodka i wspólnie z profesjonalnym kucharzem restauracji wykonać potrawy. ZdjÄ™cia

Realizowane zajÄ™cia praktyczne w Kuchni OÅ›rodka i w pracowni gospodarstwa domowego sÄ… bardzo lubiane przez uczniów. MÅ‚odzież chÄ™tnie i aktywnie w nich uczestniczy. Kucharze wiedzÄ…, że potrawy zawsze siÄ™ udajÄ… i za chwilÄ™ bÄ™dzie można je skonsumować.

nauczyciel – p. Bożena Mróz