http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_761/01.jpgNasi wolontariusze nie zawiedli. 13 grudnia Klub Wolontariusza dziaÅ‚ajÄ…cy przy SOS-W w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… dyrektora Elżbiety Szomko kolejny raz wspóÅ‚organizowaÅ‚ spotkanie wigilijne grupie wsparcia „Przystanek Nadzieja” we wspóÅ‚pracy ze Stowarzyszeniem „Barka” w SokóÅ‚ce i zaprzyjaźnionymi Klubami Wolontariuszy ze szkóÅ‚ i przedszkoli.
ByÅ‚o oczywiÅ›cie czytanie Ewangelii oraz poezji zwiÄ…zanej z tematykÄ… Å›wiÄ…tecznÄ…. Przy dźwiÄ™kach kolÄ™d uczestnicy Å‚amali siÄ™ opÅ‚atkiem, skÅ‚adali sobie Å›wiÄ…teczne i noworoczne życzenia peÅ‚ne przyjaznych sÅ‚ów, czemu towarzyszyÅ‚ radosny i życzliwy nastrój.

Nie zabrakÅ‚o Å›wiÄ…tecznych potraw i prezentów w postaci pierników wykonanych przez wolontariuszy naszego oÅ›rodka pod kierunkiem nauczycielki Bożeny Mróz. Zapach pierników przywoÅ‚a pamięć tych miÅ‚ych chwil podczas prawdziwej Wigilii, 24 grudnia.

To byÅ‚ dobrze i miÅ‚o spÄ™dzony czas w towarzystwie wolontariuszy, przystankowiczów i rodziców, którzy zaszczycili nas swojÄ… obecnoÅ›ciÄ…. Spotkanie OpÅ‚atkowe byÅ‚o okazjÄ… do wielu wzruszeÅ„ i emocji, lekcjÄ… miÅ‚oÅ›ci, zadumy i refleksji.

OkazaÅ‚o siÄ™ po raz kolejny, że wspólnie spÄ™dzony czas przyniósÅ‚ wszystkim dużo radoÅ›ci i dostarczyÅ‚ wiele pozytywnych wrażeÅ„ wprowadzajÄ…c w atmosferÄ™ Å›wiÄ…t Bożego Narodzenia.

Zdjęcia

Katarzyna Zalewska