http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_764/19.jpgMÅ‚odzi kucharze z Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia i Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej SOSW w SokóÅ‚ce pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych – p. Bożeny Mróz na proÅ›bÄ™ p. dyrektor Elżbiety Szomko przystÄ…pili 4 grudnia do realizacji nowego przedsiÄ™wziÄ™cia, jakim byÅ‚o wykonanie sÅ‚odkich upominków osobom niepeÅ‚nosprawnym powiatu sokólskiego zrzeszonym w Stowarzyszeniu „Barka”. ZostaÅ‚y one przekazane przez delegacjÄ™ – MichaÅ‚a i Daniela podczas Wigilii dnia 13 grudnia. Dużą pomoc w realizacji tego przedsiÄ™wziÄ™cia okazali również uczniowie z klasy I-II SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy, za co im serdecznie dziÄ™kujemy.

Zadanie do wykonania uczniowie przyjÄ™li z wielkim entuzjazmem. To dla nich żaden problem, tylko radość, że mogÄ… pomóc i wywoÅ‚ać uÅ›miech na twarzach innych ludzi, również niepeÅ‚nosprawnych. Na zajÄ™ciach praktycznej nauki zawodu (BI, ZSZ) w pracowni gospodarstwa domowego i na zajÄ™ciach z zakresu kucharstwa (PdP) mÅ‚odzież piekÅ‚a ciasteczka z ciasta piernikowego, potem je dekorowaÅ‚a samodzielnie wykonanym lukrem, ukÅ‚adajÄ…c w biaÅ‚e i kolorowe foremki na muffiny i na koniec pakowaÅ‚a w przezroczystÄ… foliÄ™. Zapach pierników unosiÅ‚ siÄ™ jeszcze przez dÅ‚ugi czas w szkole i przypominaÅ‚ o zbliżajÄ…cych siÄ™ Å›wiÄ™tach. Produkcja byÅ‚a duża – upiekliÅ›my ponad 200 ciasteczek, z których powstaÅ‚o 55 upominków. Do ciasteczek doÅ‚ożyliÅ›my jeszcze orzechy wÅ‚oskie. Cieszymy siÄ™, że sprostaliÅ›my zadaniu.

Uczniowie Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia i ZSZ wraz z p. BożenÄ… Mróz zasponsorowali produkty przeznaczone na pierniczki. Z tego kroku wszyscy sÄ… bardzo dumni. Wiemy, że czasami trzeba ofiarować coÅ› od siebie – dar serca. A dobro powróci ze zdwojonÄ… siÅ‚Ä….

Cieszymy siÄ™, że mogliÅ›my pomóc. Pomagajmy…! Å»yczymy wszystkim zdrowych, radosnych i rodzinnych ÅšwiÄ…t Bożego Narodzenia!!!

Zdjęcia

nauczyciel – p. Bożena Mróz