http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_767/zdjcie0008.jpgDnia 20 grudnia 2018r. uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW w Sokółce pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz szkolnego koordynatora projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” – p. Bożeny Mróz udali się do Starostwa Powiatowego w Sokółce. W sali konferencyjnej odbyło się uroczyste podpisanie umów z uczniami czterech szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

W projekcie weźmie udział młodzież z takich szkół, jak: Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespół Szkół w Suchowoli. Wśród tych szkół jest również nasza placówka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce, prowadząca kształcenie zawodowe. Nasi uczniowie podpisali umowy w ramach projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” na rok szkolny 2018/2019 z czego byli bardzo dumni. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w wyżej wymienionym projekcie już po raz drugi.

Głównym celem całego projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Nasi uczniowie – młodzież z klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Sokółce skorzystają z następujących form wsparcia: dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących, tj. z matematyki – 11 godzin (2 uczniów), z chemii – 8 godzin (2 uczniów), dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych, tj. z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem – 25 godzin (4 uczniów), warsztaty tematyczne w zakresie narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) – 24 godziny ( 2 uczniów) i 24 godziny (3 uczniów) oraz zajęcia z pedagogiem – Indywidualne Plany Edukacyjno - Zawodowe (IPD) – 6 godzin (6 uczniów). Dodatkową formą pomocy dla uczniów realizujących zajęcia są przekazane pomoce dydaktyczne w postaci podręczników z poszczególnych przedmiotów i materiały szkoleniowe. Zdjęcia

Zajęcia rozpoczną się po przerwie świątecznej i będą prowadzone w oparciu o potrzeby edukacyjne uczniów w zakresie objętym programem nauczania.

Powodzenia!!!

Bożena Mróz