http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_767/zdjcie0008.jpgDnia 20 grudnia 2018r. uczniowie z Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia i Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej SOSW w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz szkolnego koordynatora projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” – p. Bożeny Mróz udali siÄ™ do Starostwa Powiatowego w SokóÅ‚ce. W sali konferencyjnej odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste podpisanie umów z uczniami czterech szkóÅ‚ i placówek systemu oÅ›wiaty, dla których organem prowadzÄ…cym jest Powiat Sokólski.

W projekcie weźmie udziaÅ‚ mÅ‚odzież z takich szkóÅ‚, jak: ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w SokóÅ‚ce, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Rolniczych im. mjr Henryka DobrzaÅ„skiego – Hubala w SokóÅ‚ce, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Suchowoli. WÅ›ród tych szkóÅ‚ jest również nasza placówka - Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce, prowadzÄ…ca ksztaÅ‚cenie zawodowe. Nasi uczniowie podpisali umowy w ramach projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” na rok szkolny 2018/2019 z czego byli bardzo dumni. MÅ‚odzież ma możliwość uczestniczenia w wyżej wymienionym projekcie już po raz drugi.

GÅ‚ównym celem caÅ‚ego projektu jest ksztaÅ‚towanie i rozwijanie zdolnoÅ›ci uczniów ww. szkóÅ‚ poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbÄ™dnych na rynku pracy, wzmocnienie ksztaÅ‚cenia zawodowego, szkolenie i edukacja majÄ…ca wpÅ‚yw na osobisty rozwój ucznia w kontekÅ›cie konkurencyjnoÅ›ci podlaskiej gospodarki, uÅ‚atwienie startu w dorosÅ‚e życie i pomoc w wyborze Å›cieżki kariery zawodowej.

Nasi uczniowie – mÅ‚odzież z klasy II Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia Nr 3 i Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej Nr 3 w SokóÅ‚ce skorzystajÄ… z nastÄ™pujÄ…cych form wsparcia: dodatkowe zajÄ™cia wyrównawcze z przedmiotów ogólnoksztaÅ‚cÄ…cych, tj. z matematyki – 11 godzin (2 uczniów), z chemii – 8 godzin (2 uczniów), dodatkowe zajÄ™cia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych, tj. z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem – 25 godzin (4 uczniów), warsztaty tematyczne w zakresie narzÄ™dzi technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) – 24 godziny ( 2 uczniów) i 24 godziny (3 uczniów) oraz zajÄ™cia z pedagogiem – Indywidualne Plany Edukacyjno - Zawodowe (IPD) – 6 godzin (6 uczniów). DodatkowÄ… formÄ… pomocy dla uczniów realizujÄ…cych zajÄ™cia sÄ… przekazane pomoce dydaktyczne w postaci podrÄ™czników z poszczególnych przedmiotów i materiaÅ‚y szkoleniowe. ZdjÄ™cia

ZajÄ™cia rozpocznÄ… siÄ™ po przerwie Å›wiÄ…tecznej i bÄ™dÄ… prowadzone w oparciu o potrzeby edukacyjne uczniów w zakresie objÄ™tym programem nauczania.

Powodzenia!!!

Bożena Mróz