http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_769/20181206_102541_1.jpgOd września 2018 roku kontynuujemy realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w ramach rządowego programu  „Za Życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, który pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Sokólskiego. Zrealizowano 443 godziny zajęć, w których brało udział 18 dzieci.

Do kogo jest skierowany projekt?

W zajęciach mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci zagrożone niepełnosprawnością, w wieku od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 roku życia), które posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności. Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Zakres pomocy udzielanej dziecku:

  • Bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej – do 5 godzin w tygodniu
  • Interdyscyplinarna pomoc rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do od 0 - do 7 roku życia
  • Współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny
  • Specjalistyczna opieka dla dziecka i jego rodziny, w zależności od ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy oraz innych specjalistów 
  • Wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej spowodowanej informacją o wadzie rozwojowej dziecka

Nasi specjaliści:

O optymalny rozwój dzieci w ramach projektu dba zespół doświadczonych specjalistów pracujących
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce, posiadających pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami.

W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy:

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Zajęcia z surdopedagogiem

Rehabilitacja ruchowa           

Zajęcia z logopedii    

Zajęcia integracji sensorycznej         

Zajęcia z psychologiem         

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Zajęcia integracji sensorycznej

            Głównym celem prowadzonych zajęć była aktywna integracja działania poszczególnych układów zmysłów odbywająca się poprzez różne rodzaje ruchu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pod okiem terapeutów integracji sensorycznej. W trakcie zajęć prowadzono stymulację zmysłów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, słuchowego oraz wzrokowego, uzależnioną od indywidualnych potrzeb każdego uczestnika terapii.

            W wyniku prowadzonych zajęć u wszystkich dzieci poprawiła się orientacja w schemacie ciała, zwiększyła się kontrola postawy oraz odczuwanie własnego ciała. Wydłużyła się koncentracja uwagi na zadaniu, nastąpił wzrost pewności siebie. Dzieci te stały się bardziej otwarte na kontakty z rówieśnikami i nauczycielami. 

Prowadzące zajęcia: Bożena Rećko i Elżbieta Januszko-Szymaniuk

Zajęcia logopedyczne

Celem zajęć logopedycznych było:

-kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,

-stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej,

-wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,

-usprawnienie narządów mowy

-wywołanie głosek

-usunięcie wadliwych form realizacji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych prawidłowych.

Ponieważ uczestnikami zajęć były małe dzieci, zajęcia miały formę zabawową. Nauczyciele aby uatrakcyjnić zajęcia wykorzystywali różne ciekawe pomoce dydaktyczne jak układanki, puzzle, karty pracy. Terapia logopedyczna była również wsparta ćwiczeniami artykulacyjnymi z użyciem komputera czy tablicy interaktywnej. Aby terapia przyniosła jak najwięcej efektów prowadzący wykorzystali elementy z każdego rodzaju zabaw tzn.: zabawy manipulacyjne, zabawy konstrukcyjne , zabawy tematyczne, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne ”. Nauczyciele prowadzili ćwiczenia pobudzające zmysły słuchu, wzroku, dotyku czy smaku.

Prowadzące zajęcia: Elżbieta Szomko i Marta Kawrygo-Leonowicz

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne to rozwijanie kompetencji społecznych oraz emocjonalnych, odczuwanie przynależności do rodziny, narodu, respektowanie praw i obowiązków, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, szanowanie emocji własnych i innych, a także rozróżnianie przyjemnych i nieprzyjemnych uczuć i emocji

Zajęcia zapewniają też każdemu uczestnikowi osiągnięcie poczucia akceptacji  oraz sukcesu na miarę jego możliwości. Wpływa to pozytywnie na dziecko, jego emocje stymulując proces podnoszenia własnej wartości, zwiększa możliwości poznawcze przez połączenie działania z przyjemną emocją, dzięki której działanie zostaje lepiej zapamiętane. Przez poczucie sukcesu podnosi się motywacja do dalszego działania, dziecko staje się bardziej aktywne, a zarazem bardziej otwarte na wszechstronny rozwój.

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Zalewska

Zajęcia z surdopedagogiem

W zajęciach z surdopedagogiem, w formie indywidualnej,  uczestniczyło dwoje dzieci. Głównym celem zajęć było rozwijanie percepcji słuchowej. Celem  nadrzędnym pracy surdopedagoga jest wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości dziecka. Zaś celem i środkiem rozwoju osobowości dziecka z wadą słuchu jest język, który „kształtuje się i rozwija dzięki wykorzystywaniu w nauce zachowanych resztek słuchu, a także poprzez wykorzystywanie pozostałych zmysłów…” (B.Hoffman).

Podczas zajęć surdopedagogicznych prowadzone były ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi słuchowej, rozwijanie słuchu fonemowego, doskonalenie sprawności artykulacyjnej, wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania, rozwijanie odporności emocjonalnej i wiary we własne siły.

Zajęcia dostosowane były do wieku i możliwości, poziomu i umiejętności dzieci. Ze względu na wiek, głównie w formie zabawy, która jest naturalną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Chłopcy chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach, które wykonywali z ogromną chęcią i zaangażowaniem. Zajęcia były doskonałą zabawą i niezwykłym przeżyciem. Prowadzona praca terapeutyczna przyczyniła się do rozwoju percepcji słuchowej, co pozwoliło pokonywać trudności oraz wzmocnić wiarę we własne siły.

Prowadząca zajęcia: Grażyna Tymoszuk

Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Indywidualne zajęcia z oligofrenopedagogiem, których głównymi celami było rozwijanie i usprawnianie: ciekawości poznawczej,  koordynacji wzrokowo - ruchowej, umiejętności manualnych i grafomotorycznych, umiejętności manipulacyjnych i konstrukcyjnych, wrażliwości słuchowej, orientacji w schemacie własnego ciała, rozpoznawania i nazywania kolorów, kształtów. Mali uczestnicy aktywnie wykonywali zadania i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Podczas zajęć mogli bawić się piaskiem kinetyczny z wykorzystaniem różnych foremek i wałków, wykonywać przeróżne prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych - wycinania, naklejania, malowania i rysowania. Wykonywali ćwiczenia manualne i grafomotoryczne, dopasowywali klocki do odpowiednich otworów, budowali wieżę z klocków, nakładali kółka na kijek, nawlekali korale na sznurek. Dzieci wystukiwały rytm piosenek i grały na różnych instrumentach muzycznych tj. trójkąty, grzechotki, tamburyn, bębenki czy janczary. Wiele radości uczestnikom zadania przyniosły zabawy fakturowymi obrazkami i piłeczkami a także zabawy z rozpoznawaniem i nazywaniem kolorów i kształtów.

Prowadzące zajęcia: Marta Kulmaczewska, Magdalena Słyż, Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Rehabilitacja ruchowa

W zajęciach rehabilitacji ruchowej uczestniczyły dzieci doświadczające trudności w obrębie motoryki dużej, małej, z zaburzeniami statyki ciała, z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, z wadami postawy.

Uczestnicy w czasie zajęć pracowali indywidualnie pod kierunkiem prowadzącego, który dobierał ćwiczenia do ich możliwości psychofizycznych oraz zakładał cele do realizacji pod konkretną jednostkę chorobową i uczestnika. 

Celem zajęć było: podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, poprawa koordynacji ruchowej, nauka nawyku celowości i płynności ruchów, zachowanie pełnego zakresu ruchomości w stawach, kształtowanie elastyczności oraz siły i wytrzymałości mięśni, doskonalenie umiejętności wykorzystywanie przyborów sportowych, poprawa sprawności dłoni, doskonalenie schematu ciała, nauka chodu i zmiany pozycji. Uczestnicy zajęć pracowali biernie i czynnie. Prowadzone były ćwiczenia: z zakresu kinezyterapii, ćwiczenia równoważne, aktywności z zakresu Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne, CH. Knilla, paluszkowe zabawy, metodami Pedagogiki Zabawy, ćwiczenia prowadzące
do współdziałanie wszystkich zmysłów, ćwiczenia kształtujące schemat ciała, ćwiczenia orientacji przestrzennej oraz rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową. W czasie zajęć wykorzystywane były przybory sportowe: piłki, woreczki, deskorolki, butelki plastikowe, basen z piłeczkami, różnorodne tory przeszkód, kształtki rehabilitacyjne, materiały polisensoryczne oraz sprzęt siłowy w siłowni szkolnej.

Zastosowanie urozmaiconych form ćwiczeń, różnorodnej tematyki, zróżnicowanych środków dydaktycznych, przyrządów i przyborów sprawiło że uczestnicy: usprawnili percepcję wzrokowo-ruchową oraz manualną, podnieśli sprawność, aktywność ruchową oraz koncentrację uwagi, poprawili funkcje psychomotoryczne, zwiększyła się ich  sprawność i wydolność fizyczna, nastąpiła poprawa ruchomości w stawach oraz wzmocnienie siły mięśniowej.

Prowadzące zajęcia: Magdalena Słyż, Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem ukierunkowane jest na poradzenie sobie z sytuacją problemową. Podczas konsultacji psycholog dokonuje identyfikacji i analizy problemu wychowanka oraz wspólnie z nim opracowuje strategię działania, która pozwoli przezwyciężyć trudność. Zajęcia te są również wstępem do dalszych działań terapeutycznych. Celem terapii uczniów jest identyfikacja problemów młodych ludzi, opracowanie strategii działania w trakcie terapii oraz kroków, jakie należy podejmować po jej zakończeniu np. we współpracy
z rodzicem.

Zakres działania psychologa obejmuje zajęcia sprofilowane na rozwijanie sfery poznawczej, udzielanie wsparcia emocjonalnego, poprzez szeroko pojętą obserwację wychowanka pod kątem objawów zwiastujących chorobę psychiczną po treningi TUS, ART, zajęcia edukacyjne i psychoprofilaktyczne.

Prowadząca zajęcia: Oliwia Burdyńska – Bilmin

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

W zajęciach rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych uczestniczyło czworo dzieci, w formie indywidualnej.

Głównym celem zajęć było wzmacnianie, aktywizowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania.

Podczas pracy rewalidacyjnej wykorzystywane były różne metody pracy dla dziecka ze spektrum autyzmu dostosowane do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Podczas zajęć stosowane były ćwiczenia wzbogacające doświadczenia zmysłowe w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej. Wzmacnianie koncentracji uwagi, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegawczości, rozwijania procesów myślenia, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, komunikowania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych. Ważnym czynnikiem podczas wszystkich zajęć było dążenie do wytworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Zajęcia ze względu na wiek uczestników prowadzone były w formie zabawy, w której dzieci chętnie uczestniczyły.

Prowadząca zajęcia: Grażyna Tymoszuk

Nieodzownym elementem pracy na wszystkich zajęciach była także współpraca z rodzicami dzieci, polegająca na: nawiązaniu kontaktu z rodzicami celem omówienia wyników pracy i postępów dziecka, udzielenie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, mobilizowaniu rodziców do systematycznej pracy w domu.

Zapraszamy di obejrzenia zdjęć z zajęć.

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

ul. Osiedle Zielone 1A

16-100 Sokółka

tel./fax: (85) 711 26 78