http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w SokóÅ‚ce

Przedszkole Specjalne w SokóÅ‚ce

Regulamin rekrutacji

  1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Dzieci przyjmowane sÄ… na podstawie skierowania do ksztaÅ‚cenia specjalnego w przedszkolu specjalnym wydawanego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Skierowanie wydawane jest przez StarostÄ™ Sokólskiego.
  3. Do Przedszkola przyjmowane sÄ… dzieci w wieku od trzech lat do wieku, w którym dziecko rozpoczyna  naukÄ™ w szkole podstawowej.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objÄ™te dziecko, które ukoÅ„czyÅ‚o 2,5 roku.
  5. Zapisy prowadzone sÄ… od 1 marca 2019 do 30 marca 2019. W sekretariacie SOSW należy zÅ‚ożyć wniosek o przyjÄ™cie dziecka do przedszkola, wraz z orzeczeniem o potrzebie ksztaÅ‚cenia specjalnego oraz kopiÄ… wystÄ…pienia do Starosty Sokólskiego o skierowanie dziecka do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w SokóÅ‚ce.
  6. W terminie do 15 kwietnia komisja powoÅ‚ana przez Dyrektora dokonuje  kwalifikacji dziecka do przedszkola, biorÄ…c pod uwagÄ™ wolne miejsca w grupie rozwojowej, do której, ze wzglÄ™du na rodzaj niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, powinno uczÄ™szczać dziecko.
  7. Dziecko już uczÄ™szczajÄ…ce do placówki może kontynuować w niej wychowanie przedszkolne przez kolejny rok szkolny pod warunkiem zÅ‚ożenia przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w SokóÅ‚ce.
  8. Nabór trwa przez caÅ‚y rok szkolny, w miarÄ™ posiadania wolnych miejsc w grupie.
  9. Przedszkole obejmuje opiekÄ… dzieci z terenu Powiatu Sokólskiego, W przypadku   posiadania wolnych miejsc, przyjÄ™te mogÄ… zostać dzieci spoza Powiatu.

Regulamin rekrutacji został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 15.01.2018.

Załączniki:

1)      karta zgÅ‚oszenia dziecka do przedszkola

2)      deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Sporządziła: Agata Gieniusz