http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_67/bitwa_niemenska1.jpg

Wbrew temu, co mówiÄ… niektórzy politycy, że polskość jest nieistotna, że dzisiaj jest ważna tylko ciepÅ‚a woda w kranie, to miÄ™dzy innymi tu, w SokóÅ‚ce, widać, że przesÅ‚anie to na szczęście siÄ™ nie speÅ‚nia- mówiÅ‚ poseÅ‚ Dariusz Piontkowski do uczestników uroczystoÅ›ci patriotycznej 23 wrzeÅ›nia 2012 roku w 92. rocznicÄ™ Bitwy NiemeÅ„skiej.

Obchody rozpoczęły siÄ™ o godzinie 10.00 uroczystÄ… mszÄ… Å›wiÄ™tÄ… z udziaÅ‚em pocztów sztandarowych w koÅ›ciele kolegiackim pod wezwaniem Åšw. Antoniego Padewskiego. Nasz OÅ›rodek reprezentowali: Martyna Krempa, Renata Furman oraz RafaÅ‚ Grynczel pod opiekÄ… p. Urszuli Drewniak. W intencji Ojczyzny sÅ‚owami poetów modliÅ‚ siÄ™ aktor Zbigniew Kaczmarek.

OkoÅ‚o godz. 11.30 na uroczystoÅ›ci patriotyczne pod pomnikiem MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego zgromadzili siÄ™ przedstawiciele wÅ‚adz samorzÄ…dowych i instytucji, poczty sztandarowe, harcerze oraz dziesiÄ…tki mieszkaÅ„ców. Konno przybyli uÅ‚ani z sokólskiego oraz biaÅ‚ostockiego PododdziaÅ‚u Kawalerii im. 10-go PuÅ‚ku UÅ‚anów Litewskich. Do zebranych przemówiÅ‚ Starosta Sokólski Franciszek Budrowski:

Spotykamy siÄ™ w wyjÄ…tkowym miejscu - pod pomnikiem poÅ›wiÄ™conym Józefowi PiÅ‚sudskiemu oraz bohaterom zwyciÄ™skiej bitwy nad Niemnem w 1920 roku. Bohaterowie Bitwy NiemeÅ„skiej sÄ… dla nas wzorem żoÅ‚nierza, obywatela-patrioty, Polaka, sÄ… wielkimi nauczycielami.

Jak ważna byÅ‚a Bitwa NiemeÅ„ska w historii Polski podkreÅ›laÅ‚ również Burmistrz SokóÅ‚ki StanisÅ‚aw MaÅ‚achwiej:
Warszawski cud nad WisÅ‚Ä… speÅ‚niÅ‚ siÄ™ dopiero po zwyciÄ™stwie nad Niemnem. Dzisiaj jesteÅ›my wolnym i niepodlegÅ‚ym paÅ„stwem miÄ™dzy innymi dziÄ™ki takim wydarzeniom jak te, którego pamięć dziÅ› obchodzimy.

Przed pomnikiem odbyÅ‚ siÄ™ apel polegÅ‚ych, dwaj sokólscy uÅ‚ani zostali awansowani na wyższe stopnie wojskowe, zÅ‚ożono wieÅ„ce i kwiaty, koncert daÅ‚a Miejska Orkiestra DÄ™ta dziaÅ‚ajÄ…ca przy Gimnazjum nr 1 w SokóÅ‚ce. Niezwykle malowniczo prezentowali siÄ™ uÅ‚ani, którzy salutujÄ…c oddali  honory bohaterom Bitwy NiemeÅ„skiej i przejechali ulicÄ… PiÅ‚sudskiego.

Galeria zdjęć.