http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_787/img_20190305_114003.jpgMarzec to, jak co roku, czas zmagaÅ„ konkursowych. W dniu 5 marca 2019 r. uczniowie naszego OÅ›rodka przystÄ…pili do XII Podlaskiego Konkursu Wiedzy o JÄ™zyku Ojczystym. UdziaÅ‚ w tym konkursie, o zasiÄ™gu wojewódzkim, organizowanym przez SzkoÅ‚Ä™ PodstawowÄ… Nr 46 w BiaÅ‚ymstoku, od kilku lat jest naszÄ… wiosennÄ… tradycjÄ….

Drużyna z naszego OÅ›rodka, w skÅ‚adzie: Grażyna, Wiktoria i Agnieszka odważnie zmagaÅ‚a siÄ™ ze stawianymi przed nimi wyzwaniami starajÄ…c siÄ™ wykonać je jak najlepiej. Uczniowie przygotowani przez p. KatarzynÄ™ ZalewskÄ… wykazali siÄ™ w czasie rozwiÄ…zywania trudnych zadaÅ„ konkursowych wiedzÄ… i umiejÄ™tnoÅ›ciami z zakresu ksztaÅ‚cenia jÄ™zykowego, znajomoÅ›ci lektur, stosowania różnych form wypowiedzi oraz refleksem. WspóÅ‚praca miÄ™dzy uczniami oraz zaangażowanie przyniosÅ‚y znakomite efekty.

W przygotowanej „pracy domowej”  uczniowie Å›wietnie zaprezentowali również umiejÄ™tnoÅ›ci aktorskie przedstawiajÄ…c, w formie krótkiego obrazka teatralnego, fragment „MaÅ‚ego KsiÄ™cia”. Nasza scenka zebraÅ‚a brawa i sÅ‚owa uznania.

Zmagania drużynowe nasz zespóÅ‚ zakoÅ„czyÅ‚ na pierwszym miejscu, za które uczniowie otrzymali dyplomy i podziÄ™kowania oraz nagrody niespodzianki.

Dodatkowo, jak co roku, przeprowadzony zostaÅ‚ konkurs o tytuÅ‚ „Mistrza Ortografii”. MiÅ‚o nam obwieÅ›cić, że zwyciÄ™zcÄ… tego konkursu zostaÅ‚a Grażyna, uczennica III klasy gimnazjum.

Warto podkreÅ›lić, że celem konkurs jest popularyzowanie poprawnoÅ›ci jÄ™zykowej wÅ›ród mÅ‚odzieży oraz promowanie piÄ™knej polszczyzny, a opiekÄ™ merytorycznÄ… nad konkursem sprawujÄ… pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w BiaÅ‚ymstoku. ZdjÄ™cia

Katarzyna Zalewska