http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dn. 04.04.2019 r. w SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚o siÄ™  podsumowanie i ogÅ‚oszenie wyników szkolnego etapu konkursu plastycznego pt. „Tradycje i obyczaje Polaków”, zorganizowanego przez p. B. BoguszewskÄ… i I. Gieniusz.

Celami konkursu było:

- rozwijanie zainteresowania tradycjami i obyczajami Polaków z różnych regionów kraju

- rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwoÅ›ci estetycznej, popularyzacja dziaÅ‚aÅ„ plastycznych

- wzbogacanie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

- rozwijanie kreatywnoÅ›ci i wrażliwoÅ›ci estetycznej oraz indywidualnych uzdolnieÅ„ uczniów.

Wszystkie powyższe cele zostaÅ‚y zrealizowane o czym Å›wiadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych różnymi technikami.

 Na konkurs wpÅ‚ynęły 43 prace, wszystkie speÅ‚niaÅ‚y kryteria konkursowe. Przy ocenie prac wziÄ™to pod uwagÄ™ inwencjÄ™, estetykÄ™ twórczÄ… , różnorodność technicznÄ… oraz samodzielność wykonania.

Komisja konkursowa  w dniu 20 marca 2019 r. dokonaÅ‚a oceny prac i przyznaÅ‚a nastÄ™pujÄ…ce miejsca i wyróżnienia:

W kategorii szkoła podstawowa:

I miejsce- Agnieszka Urban, kl. II SPL, praca pod kier. p. B. Mozolewskiej

II miejsce-Mateusz Smyk, kl. III SPU, praca pod kier. B. Mozolewskiej

III miejsce- Kamil Olechno, kl. VI SPU, praca pod kier. E. Wińskiej

Wyróżnienia:

Tomasz Szorc, kl. III SPL, praca pod kier. U. Drewniak

Angelika Przeździecka, kl. V SPU, praca pod kier. E. Wińskiej

Agnieszka Urban, kl. II SPL, praca pod kier. U. Drewniak

Izabela Kowejsza, kl. V SPU, praca pod kier. E. Wińskiej

Adrian Czaplicki, kl. VII SPZ, praca pod kier. G. Tymoszuk

Tomasz Sienkiewicz, kl. VII SPU, praca pod kier. G. Tymoszuk

W kategorii gimnazjum i szkoła ponadpodstawowa:

I miejsce-   Karol Ryszkiewicz, kl. III GU, praca pod kier. A. Ambrożko

II miejsce- Gabriela Pawluczyk, kl. III GU, praca pod kier. A. Ambrożko

III miejsce- Sylwia Gilewska, kl. III GU, praca pod kier. A. Ambrożko

Wyróżnienia:

Sandra Radziszewska, kl. III PDP, praca pod kier. M. Tolko- Kuziuta

Michał Matyskiel, kl. III PDP, praca pod kier. M. Tolko- Kuziuta

Daniel Barcewicz, kl. III PDP, praca pod kier. M. Tolko- Kuziuta

Justyna Kuklicz, kl. I ZSZ, praca pod kier. B. Boguszewskiej

Komisja konkursowa wyÅ‚oniÅ‚a 10 najciekawszych prac, które zostanÄ… wysÅ‚ane na etap wojewódzki konkursu do MÅ‚odzieżowego Domu Kultury w BiaÅ‚ymstoku.

Oto wybrane prace:

Sylwia Gilewska, praca pod kier. A. Ambrożko

Karol Ryszkiewicz, praca pod kier. A. Ambrożko

Justyna Kuklicz, praca pod kier. B. Boguszewskiej

Izabela Kowejsza, praca pod kier. E. Wińskiej

Angelika Przeździecka, praca pod kier. E. Wińskiej

Tomasz Szorc, praca pod kier. U. Drewniak

Kamil Olechno, praca pod kier. E. Wińskiej

Mateusz Smyk, praca pod kier. B. Mozolewskiej

Gabriela Pawluczyk, praca pod kier. A. Ambrożko

Agnieszka Urban, praca pod kier. B. Mozolewskiej

ZwyciÄ™zcy podczas apelu szkolnego otrzymali ufundowane przez organizatorów pamiÄ…tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych!

                          Beata Boguszewska