http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_dzie_rodziny.jpg                                                                          
Zadanie wspóÅ‚finansowane przez Regionalny OÅ›rodek Polityki SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ymstoku ze Å›rodków Województwa Podlaskiego

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_826/dsc_0251.jpg31.05.2019 r. w parku przed budynkiem Specjalnego OÅ›rodka Szkolno - Wychowawczego w SokóÅ‚ce odbyÅ‚a siÄ™ impreza: Festyn rodzinny ph. „SiÅ‚Ä… dziecka jest rodzina”, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”, Specjalny OÅ›rodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka, we wspóÅ‚pracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce, OÅ›rodkiem Pomocy SpoÅ‚ecznej w SokóÅ‚ce, PoradniÄ… Psychologiczno-PedagogicznÄ… w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej, ZespoÅ‚em SzkóÅ‚ Zawodowych w SokóÅ‚ce.

Impreza zostaÅ‚a wspóÅ‚finansowana ze Å›rodków Województwa Podlaskiego w ramach konkursu ogÅ‚oszonego przez Regionalny OÅ›rodek Polityki SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ymstoku, ze Å›rodków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce i Specjalnego OÅ›rodka Szkolno – Wychowawczego w SokóÅ‚ce.

Tegoroczną imprezę z okazji Dnia Rodziny swoją obecnością zaszczycili:

- przedstawiciele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej,

- przedstawiciele OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w SokóÅ‚ce,

- przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce,

- podopieczni Åšrodowiskowego Domu Samopomocy w SokóÅ‚ce

- podopieczni Warsztatów Terapii ZajÄ™ciowej w SokóÅ‚ce

- wychowankowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce i podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce i ich rodziny (rodzeÅ„stwo, rodzice, dziadkowie),

Celem imprezy było:

- zwrócenie uwagi na doniosÅ‚Ä… rolÄ™ rodziny w życiu każdego czÅ‚owieka,

- integracja międzypokoleniowa,

- promowanie twórczoÅ›ci artystycznej dzieci i mÅ‚odzieży z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ…,

- zapewnienie kulturalnej rozrywki osobom niepełnosprawnym,

- popularyzowanie aktywnych form życia, zaprezentowanie uzdolnieÅ„ osób niepeÅ‚nosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami szerszej publicznoÅ›ci niż najbliższe otoczenie,

- przeÅ‚amywanie stereotypów na temat niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci tkwiÄ…cych w mentalnoÅ›ci lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci,

- umożliwienie rodzicom osób niepeÅ‚nosprawnych na skorzystanie z pomocy specjalistów i zwiÄ™kszenie ich wiedzy na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- wzrost poczucia akceptacji i sukcesu przez osoby niepełnosprawne,

- przeciwdziaÅ‚anie pogÅ‚Ä™bianiu siÄ™ apatii i izolacji osób zagrożonych marginalizacjÄ… spoÅ‚ecznÄ…,

Festyn rodzinny ph. „SiÅ‚Ä… dziecka jest rodzina” skierowany byÅ‚ do podopiecznych oÅ›rodka i Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami”, którzy wraz z rodzicami, rodzeÅ„stwem, dziadkami mogli integrować siÄ™ i w atrakcyjny sposób spÄ™dzać czas wolny oraz zacieÅ›niać rodzinne wiÄ™zy. To doskonaÅ‚a okazja, aby dzieci zaprezentowaÅ‚y swoje uzdolnienia, rodzice natomiast mieli doskonaÅ‚Ä… okazjÄ™ bliżej siÄ™ poznać i zintegrować.

Program tegorocznej imprezy obfitowaÅ‚ w wiele atrakcji i niespodzianek skierowanych nie tylko do dzieci, ale i ich rodziców oraz najbliższych:

- wystÄ™py artystyczne: wokalne, taneczne, teatralne, dziÄ™ki którym dzieci i mÅ‚odzież mogÅ‚y przekazać uczucia swoim kochanym rodzicom,

- zawody sportowe: rzut woreczkami do celu, przeciÄ…ganie liny, skoki w workach, tor przeszkód, zabawy z chustÄ… animacyjnÄ… i tunelem, gigantyczne baÅ„ki mydlane. gry i zabawy z animatorem,

- stoiska z atrakcjami, w których każdy mógÅ‚ znaleźć coÅ› dla siebie: jazda na motorku i hulajnodze, skoki na trampolinie, kÄ…cik makijażu i tatuażu, kÄ…cik maÅ‚ej gastronomii, kÄ…cik zabaw konstrukcyjnych, kÄ…cik zabaw sensorycznych.

Na uczestników festynu czekaÅ‚ przepyszny poczÄ™stunek przygotowany przez panie kucharki z OÅ›rodka Szkolno -Wychowawczego.

 Każdy uczestnik imprezy otrzymaÅ‚ pamiÄ…tkowy znaczek.

Tego dnia rodzice i opiekunowie dzieci niepeÅ‚nosprawnych mieli również możliwość skorzystania z porad specjalistów: pedagoga i logopedy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w SokóÅ‚ce  i psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej, przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce i pracownika OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w SokóÅ‚ce, którzy sÅ‚użyli swojÄ… wiedzÄ…, udzielali pomocy i odpowiadali na nurtujÄ…ce pytania interesantów w utworzonych punktach konsultacyjnych.

Podczas wspólnych zabaw nieocenionÄ… pomoc i wsparcie wszystkim potrzebujÄ…cym nieÅ›li nasi wspaniali wolontariusze - mÅ‚odzież z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Zawodowych w SokóÅ‚ce.

PrawdziwÄ… niespodziankÄ… byÅ‚ muzyczny akcent w postaci dyskoteki plenerowej z udziaÅ‚em DJ-a, która zakoÅ„czyÅ‚a ten wspaniaÅ‚y festyn.

DzieÅ„ Rodziny to wyjÄ…tkowy czas, który upÅ‚ynÄ…Å‚ w przyjaznej atmosferze peÅ‚nej życzliwoÅ›ci i Å›wietnej zabawy. Takie spotkania sÄ… doskonaÅ‚Ä… okazjÄ… do wyrażenia wdziÄ™cznoÅ›ci za trud jaki każdego dnia rodzice wkÅ‚adajÄ… w wychowanie swoich pociech.  

Serdecznie podziÄ™kowania kierujemy do wszystkich instytucji, które wsparÅ‚y organizacjÄ™ Festynu rodzinnego ph. „SiÅ‚Ä… dziecka jest rodzina”: ZarzÄ…d Województwa Podlaskiego i Regionalny OÅ›rodek Polityki SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ymstoku, Starosta Sokólski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce, OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w SokóÅ‚ce, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Zawodowych w SokóÅ‚ce, Specjalny OÅ›rodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce, Firma Iglotex BiaÅ‚ystok.

Zdjęcia

MaÅ‚gorzata HoÅ‚ownia – Iwanow

Marta Kulmaczewska
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce