http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/20190601_144420.jpgW dniach 1-2 czerwca 2019 roku wychowawczynie Przedszkola Specjalnego w Sokółce – Agata Gieniusz i Beata Majer-Szałkiewicz uczestniczyły w specjalistycznym szkoleniu z zakresu pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”. Było ono realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego przez  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Powiat Sokólski, realizowanego we współpracy Powiatu Sokólskiego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce. Szkolenie zostało przeprowadzone przez panią Kornelię Krajewską – psychologa i pedagoga specjalnego.

            Wśród omawianych zagadnień znalazły się:

-autyzm-etiologia, diagnoza, omówienie najnowszej klasyfikacji diagnostycznej, przedstawienie procesu diagnostycznego,

-rodzaje pomocy dla dzieci z autyzmem-terapia behawioralna (rodzaje terapii, system podpowiedzi, system motywacyjny, nauka nowych umiejętności, plany aktywności, łańcuchy zachowań, rozpoznawanie oraz praca z zachowaniami niepożądanymi, trudnymi, agresją),

-tworzenie indywidualnego planu pracy z dzieckiem z autyzmem (sfery rozwoju wymagające działań terapeutycznych, indywidualne dostosowanie metod i form pracy, ocena i ewaluacja programów terapeutycznych, tworzenie dokumentacji).

Prowadząca w ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawiła zagadnienie terapii poznawczo-behawioralnej jako metody służącej wspomaganiu rozwoju i edukacji, skupiającej się na wspieraniu funkcji poznawczych, kształtowaniu prawidłowego zachowania, rozwijaniu umiejętności zabawy i komunikacji, czyli kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu wychowanków Przedszkola Specjalnego w Sokółce. Przedstawiona na szkoleniu forma terapii i zdobyta wiedza merytoryczna będzie praktycznie  wykorzystywana w codziennej pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną.

Agata Gieniusz

https://www.soswsokolka.pl/images/20190601_144617.jpg