http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/20190601_144420.jpgW dniach 1-2 czerwca 2019 roku wychowawczynie Przedszkola Specjalnego w SokóÅ‚ce – Agata Gieniusz i Beata Majer-SzaÅ‚kiewicz uczestniczyÅ‚y w specjalistycznym szkoleniu z zakresu pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”. ByÅ‚o ono realizowane w ramach projektu pn. „ZwiÄ™kszenie dostÄ™pnoÅ›ci do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce Przedszkole Specjalne w SokóÅ‚ce do potrzeb dzieci z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami” wspóÅ‚finansowanego przez  UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Powiat Sokólski, realizowanego we wspóÅ‚pracy Powiatu Sokólskiego i Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce. Szkolenie zostaÅ‚o przeprowadzone przez paniÄ… KorneliÄ™ KrajewskÄ… – psychologa i pedagoga specjalnego.

            WÅ›ród omawianych zagadnieÅ„ znalazÅ‚y siÄ™:

-autyzm-etiologia, diagnoza, omówienie najnowszej klasyfikacji diagnostycznej, przedstawienie procesu diagnostycznego,

-rodzaje pomocy dla dzieci z autyzmem-terapia behawioralna (rodzaje terapii, system podpowiedzi, system motywacyjny, nauka nowych umiejętności, plany aktywności, łańcuchy zachowań, rozpoznawanie oraz praca z zachowaniami niepożądanymi, trudnymi, agresją),

-tworzenie indywidualnego planu pracy z dzieckiem z autyzmem (sfery rozwoju wymagajÄ…ce dziaÅ‚aÅ„ terapeutycznych, indywidualne dostosowanie metod i form pracy, ocena i ewaluacja programów terapeutycznych, tworzenie dokumentacji).

ProwadzÄ…ca w ciekawy i wyczerpujÄ…cy sposób przedstawiÅ‚a zagadnienie terapii poznawczo-behawioralnej jako metody sÅ‚użącej wspomaganiu rozwoju i edukacji, skupiajÄ…cej siÄ™ na wspieraniu funkcji poznawczych, ksztaÅ‚towaniu prawidÅ‚owego zachowania, rozwijaniu umiejÄ™tnoÅ›ci zabawy i komunikacji, czyli kompetencji niezbÄ™dnych w funkcjonowaniu wychowanków Przedszkola Specjalnego w SokóÅ‚ce. Przedstawiona na szkoleniu forma terapii i zdobyta wiedza merytoryczna bÄ™dzie praktycznie  wykorzystywana w codziennej pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ….

Agata Gieniusz

https://www.soswsokolka.pl/images/20190601_144617.jpg