http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_833/img_20190531_094534_resized_20190606_095550490.jpgDnia 31.05.2019 r. miaÅ‚o miejsce niecodzienne wydarzenie, DzieÅ„ Humanistyczny, który w tym roku przebiegaÅ‚ pod hasÅ‚em – „Jak nie czytam, jak czytam z Julianem Tuwimem”. Po raz trzeci spoÅ‚eczność naszego OÅ›rodka wzięła udziaÅ‚ w ogólnopolskiej akcji masowego czytania organizowanego przez redakcjÄ™ miesiÄ™cznika „Biblioteka w Szkole” wraz z ponad 2000 bibliotek i szkóÅ‚, w tym z naszym OÅ›rodkiem.

Celem naszego spotkania byÅ‚o: wykorzystanie masowej akcji do wiÄ™kszej aktywnoÅ›ci czytelniczej dzieci i mÅ‚odzieży, propagowanie książek wÅ›ród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, promocja biblioteki szkolnej oraz podkreÅ›lanie jej znaczenia dla edukacji czytelniczej oraz jak co roku bicie rekordu w czytaniu. W zeszÅ‚ym roku 406 825 osób wspólnie czytaÅ‚o książki w poprzedniej edycji akcji, mamy nadziejÄ™, że w tym roku bÄ™dzie nas wiÄ™cej. Tak naprawdÄ™ rekord jest tylko pretekstem, przede wszystkim chodzi o to, by sobie poczytać. Dla rozrywki, z uÅ›miechem, we wspólnym gronie.

ZaczÄ™liÅ›my od wÅ‚Ä…czenia siÄ™ w bicie rekordu poprzez czytanie wierszy Juliana Tuwima. Wiersze te majÄ… magicznÄ… moc, pozwalajÄ… wrócić do beztroski i dzieciÅ„stwa. NastÄ™pnie klasy prezentowaÅ‚y zadania, które miaÅ‚y wykonać w ramach projektu edukacyjnego ogÅ‚oszonego w kwietniu p.t.: „W krainie wierszy Juliana Tuwima”. MiÄ™dzy innymi byÅ‚y to: plakat zachÄ™cajÄ…cy do lektury wierszy poety, książeczka z wierszami do kolorowania wykonana przez uczniów, ilustracje do wiersza „Lokomotywa”, gazetka  o tematyce zwiÄ…zanej z poetÄ…. Wszystkie klasy wykonaÅ‚y swoje zadania starannie i pomysÅ‚owo.

W dalszej kolejnoÅ›ci podsumowaliÅ›my Szkolny Konkurs Plastyczny „Biblioteka widziana oczami dziecka”. ZwyciÄ™zcy otrzymali drobne nagrody rzeczowe zasponsorowane przez organizatorów oraz pamiÄ…tkowe dyplomy.

W koÅ„cu przyszedÅ‚ czas na literackie zagadki zwiÄ…zane z bohaterami wierszy Juliana Tuwima, w odgadywaniu których wszyscy mieli wielkÄ… gratkÄ™.

Aby podkreÅ›lić wagÄ™ czytania organizatorki imprezy, p. Katarzyna Zalewska i p. Agnieszka Ambrożko rozdaÅ‚y rodzicom listy dotyczÄ…ce wpÅ‚ywu czytelnictwa na rozwój dzieci.

Na zakończenie imprezy wszystkim klasom zostały wręczone dyplomy pamiątkowe.

Akcja ,,Jak nie czytam, jak czytam”, w której wzięła udziaÅ‚ caÅ‚a spoÅ‚eczność szkolna, okazaÅ‚a siÄ™ doskonaÅ‚ym pomysÅ‚em na rozbudzenie zainteresowaÅ„ czytelniczych zarówno wÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży jak i dorosÅ‚ych. ZdjÄ™cia

K. Zalewska, A. Ambrożko