Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu TIK.

Dotyczy: Zamówienia publicznego - zapytanie ofertowe Nr 10/2019