http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.

Dotyczy: Zamówienia publicznego - zapytanie ofertowe Nr 9/2019