http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_kompetentni.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_838/2.jpgProjekt p.n.„Kompetentni i wykwalifikowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

Głównym celem całego projektu było kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z kl.II Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 i z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce kształcący się w zawodzie „Kucharz” uczestniczyli po raz drugi w II edycji projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani”. W ramach projektu 5 uczniów otrzymało stypendia naukowe za aktywną działalność w roku szkolnym 2017/2018 na rzecz środowiska lokalnego i aktywny udział w innych dziedzinach życia społecznego. Złożone wnioski zostały przez młodzież dobrze uzasadnione z konkretnymi przykładami ich działań, które  nie były jednorazowe i  miały charakter ciągły. Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych odbyło się w SOSW z rąk p.Starosty – p.Piotra Rećko podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Stypendia naukowe były przekazane w obecności zaproszonych gości - Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota, P.Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anny Aniśkiewicz oraz P.Kierownik Referatu Oświaty Anetty Zubrzyckiej. 

Dnia 20 grudnia 2018r. uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW w Sokółce pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych będącego szkolnym koordynatorem projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” – p.Bożeny Mróz udali się do Starostwa Powiatowego w Sokółce, gdzie w sali konferencyjnej odbyło się uroczyste podpisanie umów z uczniami czterech szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Nasi uczniowie w ramach projektu skorzystali z następujących form wsparcia: dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących, tj. z matematyki – 11 godzin (2 uczniów), z chemii – 8 godzin (2 uczniów), dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych, tj. z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem – 25 godzin (4 uczniów), warsztaty tematyczne w zakresie narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) – 24 godziny ( 2 uczniów) i 24 godziny (3 uczniów) oraz zajęcia z pedagogiem – Indywidualne Plany Edukacyjno - Zawodowe (IPD) – 6 godzin (6 uczniów). W wymienionych formach wsparcia łącznie uczestniczyło 6 uczniów. Dodatkową formą pomocy dla uczniów realizujących zajęcia były przekazane pomoce dydaktyczne w postaci podręczników z poszczególnych przedmiotów i materiały szkoleniowe.

Pierwsze zajęcia projektowe rozpoczęły się po przerwie świątecznej w styczniu 2019r. i trwały do końca maja 2019r. Prowadzone były w oparciu o potrzeby edukacyjne uczniów, w zakresie objętym programem nauczania i  

dostosowane do ich możliwości. Nad realizacją zaplanowanych zadań rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, czuwała wykwalifikowana kadra nauczycieli, wykorzystująca aktywne metody pracy.  Uczniowie pracowali w małych 2-3-4- osobowych grupach, co sprzyjało indywidualizacji nauczania, w miłej i życzliwej atmosferze. Chętnie przychodzili na zajęcia w swoim czasie wolnym i  byli zadowoleni z efektów swojej pracy.

Pedagog szkolny prowadząc zajęcia : „Sporządzanie Indywidualnych Planów Działania” (IPD) udzielał indywidualnych porad zawodowych z wykorzystaniem narzędzi wspierających proces doradczy, diagnozował zdolności, zainteresowania, cechy psychofizyczne z wykorzystaniem dostępnych narzędzi psychologicznego pomiaru, identyfikował zasoby ucznia (mocne i słabe strony, ograniczenia i możliwości, trudności, potrzeby zawodowe).

Na dodatkowych zajęciach wyrównawczych z chemii położono szczególny nacisk na aspekt wychowawczy, m.in. na umiejętność pracy w grupach i uczenie się przez współpracę. Zapoznano uczniów z kolejnymi metodami badania właściwości i identyfikacji substancji z wykorzystaniem substancji używanych w życiu codziennym, co przełożyło się na rozwój zainteresowania chemią, jako nauką odgrywającą znaczącą rolę we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Łączono teorię z praktyką, przybliżono chemię do praktyki dnia codziennego. Zajęcia były efektywne, czego dowodem były bardzo wysokie wyniki uczniów z przeprowadzonego testu wiedzy na zakończenie.

Podczas realizowania programu dodatkowych zajęć wyrównawczych  z matematyki największą uwagę zwrócono na wykorzystanie wiadomości i umiejętności matematycznych w praktyce, związanych z nauczanym zawodem. Doskonalono m.in. umiejętności przeliczania i zamiany jednostek miar i wag, wykorzystywania procentów w życiu codziennym, z którymi uczniowie mieli największe problemy.

Dzięki dodatkowym zajęciom z technologii gastronomicznej z towaroznawstwem w znaczącym stopniu zostały wyrównane braki w wiedzy z przedmiotu, co miało odzwierciedlenie w przeprowadzonym teście wiedzy na zakończenie zajęć, z którego wyniki były bardzo wysokie. Uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, że podbudowa teoretyczna w zakresie gastronomii jest niezbędna, by dobrze i z pełną świadomością wykonywać zadania zawodowe praktyczne. Chętnie uczęszczali na zajęcia. Mieli wysoką motywację do nauki, gdyż wiedzieli, że w czerwcu tego roku i w roku następnym  czeka ich egzamin zawodowy, który, żeby zdać - potrzebna jest szeroka i utrwalona wiedza. Dzięki tym zajęciom zaplanowane przez nauczyciela treści kształcenia zostały utrwalone i poszerzone.

Warsztaty tematyczne w zakresie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT) rozwijały kompetencje kluczowe uczniów w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie, posługiwania się komputerem i korzystania z niego w bezpieczny sposób. Młodzież nauczyła się praktycznych umiejętności pisania podań, CV, robienia prezentacji multimedialnych, wizytówek, nabyła umiejętności, które będą im przydatne w przyszłym życiu zawodowym. Dowodem na to były  uzyskane przez uczniów wysokie noty z testu wiedzy i zadań praktycznych na zakończenie zajęć.

Dziękujemy p. Staroście – Piotrowi Rećko, Zarządowi Powiatu Sokólskiego za umożliwienie naszym uczniom włączenia się w realizację II edycji projektu, uczestniczenia w zajęciach ogólnokształcących i zawodowych. Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę z koordynatorem projektu, inspektorem – p. Marcinem Słyżem.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

nauczyciel SOSW w Sokółce - Bożena Mróz