http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_839/img_20190614_095803.jpgW dniu 14 czerwca 2019r. o godz. 10.00 w Å›wietlicy szkolnej odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie z rodzicami naszych wychowanków. Wzięło w nim udziaÅ‚ 30 rodziców. Zebranie otworzyÅ‚a dyrektor SOSW w SokóÅ‚ce, pani Elżbieta Szomko, która powitaÅ‚a przybyÅ‚ych goÅ›ci i przedstawiÅ‚a porzÄ…dek posiedzenia.
W I części spotkania – ogólnej, rodzice obejrzeli prezentacje na temat dziaÅ‚alnoÅ›ci oÅ›rodka w roku szkolnym 2018/2019 przygotowane przez poszczególnych nauczycieli. Rodzice poznali „BazÄ™ oÅ›rodka i bezpieczeÅ„stwo” przedstawione przez paniÄ… BeatÄ™ MozolewskÄ…, a w tym  sprzÄ™t  i pomoce dydaktyczne zakupione przez placówkÄ™. „Projekty realizowane w oÅ›rodku” przedstawiÅ‚a pani Lila Zajkowska i pani Beata Tur.

Na kolejnej prezentacji rodzice mogli zobaczyć swoje dzieci biorÄ…ce udziaÅ‚ w licznych konkursach, zabawach i imprezach organizowanych w placówce (pani Marta Kawrygo-Leonowicz). Najważniejsze elementy funkcjonowania przedszkola specjalnego, w tym roku szkolnym rozszerzonego o II oddziaÅ‚, zaprezentowaÅ‚a wychowawczyni – pani Agata Gieniusz. DziaÅ‚alność profilaktycznÄ… przedstawlili specjaliÅ›ci szkolni: psycholog p.Oliwia BurdyÅ„ska-Bilmin – „OrganizacjÄ™ pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019”, a pedagog p.Elżbieta Januszko-Szymaniuk „Procedury bezpieczeÅ„stwa obowiÄ…zujÄ…ce na terenie placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgÅ‚osić siÄ™ o wsparcie w sytuacjach wymagajÄ…cych pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej”.
Sprawy różne dotyczyÅ‚y potrzeby wzmocnienia wspóÅ‚pracy pomiÄ™dzy szkoÅ‚Ä… a rodzicami, w tym poprzez utworzenie formuÅ‚y tzw. anonimowej skrzynki na sygnaÅ‚y.
    W II części spotkania dokonano oceny efektywnoÅ›ci zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych wychowanków oÅ›rodka. Rodzice indywidualnie spotkali siÄ™ z nauczycielami, specjalistami, wychowawcami pracujÄ…cymi z ich dziećmi. ZdjÄ™cia