https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_844/20190604_103954.jpgOd marca do czerwca 2019r roku kontynuowaliśmy zajęcia specjalistyczne w ramach rządowego programu „Za Życiem” finansowanego z budżetu państwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, który pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Powiatu Sokólskiego. Rekrutacja na zajęcia odbyła się na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu i zaświadczeń lekarskich. Zrealizowano 422 godziny zajęć, w których brało udział 25 dzieci.

W ramach zajęć oferowane były dzieciom następujące formy pomocy:

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

Zajęcia z surdopedagogiem

Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia z logopedii

Zajęcia integracji sensorycznej

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

W zajęciach uczestniczyło sześcioro dzieci, w formie indywidualnej. Głównym celem zajęć było stymulowanie ogólnego rozwoju psychofizycznego wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania. Podczas pracy rewalidacyjnej wykorzystywane były różne metody pracy dla dziecka ze spektrum autyzmu dostosowane do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Na  zajęciach stosowane były ćwiczenia wzbogacające doświadczenia zmysłowe w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej. Wzmacnianie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozwijania procesów myślenia, rozwijania umiejętności społeczno-komunikacyjnych, komunikowania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych. Ważnym czynnikiem podczas wszystkich zajęć było dążenie do wytworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Nieodzownym elementem pracy była także współpraca z rodzicami dziecka,  polegająca  na: nawiązaniu kontaktu z rodzicami, omówienie wyników pracy i postępów dziecka, udzielenie instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także mobilizowanie rodziców do systematycznej pracy w domu. Zajęcia ze względu na wiek uczestników prowadzone były w formie zabawy, w której dzieci chętnie uczestniczyły.

Prowadząca zajęcia: Grażyna Tymoszuk

Zajęcia z surdopedagogiem

W zajęciach uczestniczyło dwoje dzieci w formie indywidualnej. Głównym celem zajęć było rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej. Podczas zajęć surdopedagogicznych prowadzone były ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi słuchowej, rozwijanie słuchu fonemowego, doskonalenie sprawności artykulacyjnej, wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania, rozwijanie odporności emocjonalnej i wiary we własne siły.

Nieodzownym elementem pracy była także współpraca z rodzicami dziecka,  polegająca  na: nawiązaniu kontaktu z rodzicami celem omówienia wyników pracy i postępów dziecka, udzielenie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, mobilizowaniu rodziców do systematycznej pracy w domu. Zajęcia dostosowane były do wieku i możliwości, poziomu i umiejętności dzieci. Ze względu na wiek, głównie w formie zabawy, która jest naturalną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Chłopcy chętnie uczestniczyli w zajęciach, które były doskonałą zabawą i niezwykłym przeżyciem. Prowadzona praca terapeutyczna przyczyniła się do rozwoju percepcji słuchowej, co pozwoliło pokonywać trudności oraz wzmocnić wiarę we własne siły.

Prowadząca zajęcia: Grażyna Tymoszuk

Zajęcia z oligofrenopedagogiem

 Głównym celem zajęć było rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie orientacji przestrzennej, rozwijanie percepcji wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegawczości, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej, ćwiczenie pamięci krótkotrwałej, rozwijanie procesów myślenia (klasyfikowanie, uogólnianie, wnioskowanie, porównywanie) wzmacnianie motywacji do pracy i wysiłku umysłowego, wzmocnienie motoryki małej oraz ruchów precyzyjnych dłoni oraz wdrażanie do samoobsługi. W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciele wykorzystywali karty pracy, gry dydaktyczne, układanki, puzzle, rozsypanki literowe, obrazkowe, wykreślanki, labirynty zdaniowe, historyjki obrazkowe oraz klocki o różnych zaczepach i strukturach, zabawki edukacyjne oraz materiały plastyczne, Każda jednostka lekcyjna poświęcona była jednemu tematowi i sprzyjała realizacji wyżej wymienionych celów. Wykorzystano zabawy tematyczne, zabawy z naśladowaniem, zabawy o określonych zasadach oraz zabawy inspirowane przez dziecko. Prowadzone były ćwiczenia stymulujące wzrok, słuch, dotyk, smak. Zabawy w Sali Doświadczenia Świata dostarczyły różnorodnych doznań stymulujących wzrok i percepcję wzrokową. Zabawy słuchowe wpłynęły na rozwój umiejętności słuchania i słyszenia. Zabawy oparte na współdziałanie wszystkich zmysłów dostarczyły różnorodnych bodźców dotykowych, zapachowych oraz ruchowych. Zabawy polisensoryczne usprawniły pozostałe funkcje. Wszystkie zaprojektowane działania łączyły się ze spójną, multisensoryczną całość, która przyczyniała się do: dynamizowania rozwoju dziecka, podniesienia stopnia funkcjonowania poznawczego i społecznego uczestnika zajęć, rozwijania mocnych stron dziecka, wzmocnienia i usprawnienia zaburzonych obszarów funkcjonowania.

Dzięki zajęciom 12 dzieci usprawniło: koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą i grafomotorykę, orientację w schemacie ciała, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi, zdolności maniupulacyjne, wrażliwość słuchową, umiejętność logicznego myślenia i spostrzegania.

Prowadzące zajęcia: Marta Kulmaczewska, Magdalena Słyż, Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Zajęcia z psychologiem

W tej edycji programu skapiały się na rozwoju kompetencji emocjonalno- społecznych dziecka. W szczególności na usprawnianiu procesów myślowych – zdolności do zauważania związków między relacjami i określonymi elementami, a tym samym abstrahowania reguł i porządkowania otaczającego świata. Dalsza cześć zajęć pozwalała rozwijać dziecko emocjonalnie. Budować pozytywny obraz samego siebie, kształtować poczucie własnej wartości, zdobywać umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji, trenować umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych, uczyć się sposobów odreagowywania napięć. Zajęcia miały na celu w konsekwencji poszerzyć umiejętności społeczne dzieci, zwiększyć ich możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, współdziałania w grupie podczas zabawy i nauki.

Prowadząca zajęcia: Oliwia Burdyńska – Bilmin

Rehabiliatacja ruchowa:

Celem zajęć było: podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, poprawa koordynacji ruchowej, nauka nawyku celowości i płynności ruchów, zachowanie pełnego zakresu ruchomości w stawach, kształtowanie elastyczności oraz siły i wytrzymałości mięśni, doskonalenie umiejętności wykorzystywanie przyborów sportowych, poprawa sprawności dłoni, doskonalenie schematy ciała, nauka chodu i zmiany pozycji.

Uczestnicy w czasie zajęć pracowali indywidualnie pod kierunkiem prowadzącego, który dobierał ćwiczenia do ich możliwości psychofizycznych oraz zakładał cele do realizacji pod konkretną jednostkę chorobową i uczestnika.

Dzięki  zajęciom 14 dzieci   poprzez zastosowanie urozmaiconych form ćwiczeń, różnorodnej tematyki, zróżnicowanych  środków dydaktycznych, przyrządów i przyborów usprawniło:

percepcję  wzrokowo-ruchową oraz manualną, podniosło sprawność, aktywność  ruchową oraz koncentrację uwagi, poprawiło funkcje psychomotoryczne, zwiększyła się ich  sprawność i wydolność fizyczna, nastąpiła poprawa ruchomości w stawach oraz nastąpiło wzmocnienie siły mięśniowej, zwiększyła się sprawność motoryki małej i dużej.

Prowadzące zajęcia: Magdalena Słyż, Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Zajęcia integracji sensorycznej

Celem prowadzonych zajęć była aktywna integracja działania poszczególnych układów zmysłów odbywająca się poprzez różne rodzaje ruchu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pod okiem terapeutów integracji sensorycznej. W trakcie zajęć prowadzono stymulację zmysłów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, słuchowego oraz wzrokowego, uzależnioną od indywidualnych potrzeb każdego uczestnika terapii.

W wyniku prowadzonych zajęć u 10 dzieci objętych zajęciami nastąpiła poprawa w zakresie funkcjonowania bazowych układów sensorycznych oraz układów słuchowego i wzrokowego. Poprawie uległo czucie własnego ciała oraz kontrola postawy. Wzrosło zainteresowanie otoczeniem, wydłużyła się też koncentracja uwagi na zadaniu.

Prowadzące zajęcia: Bożena Rećko, Elżbieta Januszko-Szymaniuk

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia obejmowały one zarówno profilaktykę jak i  terapię logopedyczną. Były  dla dzieci swobodną  i bezstresową formą zabawy – pracy. Podczas zajęć szczególną wagę przywiązywano do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych, ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej oraz ćwiczeń angażujących wszystkie zmysły. Terapia logopedyczna często kojarzona jest z długim spędzaniem czasu przed lustrem oraz powtarzaniu prawidłowych realizacji głosek i wykonywaniu ćwiczeń artykulacyjnych czy oddechowych. Zajęcia były więc tak przygotowane aby rozwijać prawidłową wymowę angażując wiele zmysłów. Im więcej zmysłów będzie zaangażowanych w rozwój i kształtowanie prawidłowej mowy i komunikacji, tym skuteczniejsze będą nasze zabiegi i działania w tej sferze. Aby zachęcić i uatrakcyjnić zajęcia, panie prowadzące korzystały z wielu ciekawych pomocy dydaktycznych.

Dzięki zajęciom 25 dzieci podniosło sprawność narządów mowy, wzbogaciło słownik czynny i bierny oraz rozwinęło sprawność komunikacyjną na miarę swoich możliwości.

Prowadzące zajęcia: Elżbieta Szomko i Marta Kawrygo-Leonowicz

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne to zajęcia, podczas których dzieci uczą się zasad zachowania się, współpracy z innymi, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Rozwijają konstruktywne radzenie sobie z trudnymi emocjami dzieci, takimi jak: złość, smutek, tęsknota. Zajęcia dają dzieciom możliwość odreagowania tych emocji i przemienienia ich w pozytywne doświadczenie.

Pozwalają na rozwijanie kompetencji społecznych oraz emocjonalnych, odczuwanie przynależności do rodziny, narodu, respektowanie praw i obowiązków, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, szanowanie emocji własnych i innych, a także rozróżnianie przyjemnych i nieprzyjemnych uczuć i emocji.

Zajęcia zapewniają też każdemu uczestnikowi osiągnięcie poczucia akceptacji  oraz sukcesu na miarę jego możliwości. Wpływa to pozytywnie na dziecko, jego emocje stymulując proces podnoszenia własnej wartości, zwiększa możliwości poznawcze przez połączenie działania z przyjemną emocją, dzięki której działanie zostaje lepiej zapamiętane. Przez poczucie sukcesu podnosi się motywacja do dalszego działania, dziecko staje się bardziej aktywne, a zarazem bardziej otwarte na wszechstronny rozwój.

Różnorodne zabawy i ćwiczenia świetnie pomagają w opanowaniu emocji u dzieci nieśmiałych i dzieci nadruchliwych. Dzieci uczęszczające na zajęcia szybko uczą się właściwych zachowań społecznych i przenoszą je na praktyczny grunt.

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Zalewska

Opracował zespół realizujący zajęcia w ramach programu „Za życiem”. Zdjęcia