http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„PóÅ‚kolonie z rehabilitacjÄ…” to przedsiÄ™wziÄ™cie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego OÅ›rodka Polityki SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ymstoku ze Å›rodków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce ze Å›rodków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium OÅ›wiaty w BiaÅ‚ymstoku ze Å›rodków Podlaskiego UrzÄ™du Wojewódzkiego oraz Å›rodków wÅ‚asnych pozyskanych na Charytatywnym Balu KarnawaÅ‚owym.

https://www.soswsokolka.pl/images/img_20190626_085903_hdr-1.jpgPodczas drugiej edycji póÅ‚kolonii letniej „PóÅ‚kolonie z rehabilitacjÄ…” trójka uczniów miaÅ‚a możliwość skorzystania z zajęć rewalidacyjnych w zakresie Terapii EEG Biofeedback (3x 4 godz.). Podczas treningów wykorzystywaliÅ›my specjalistyczny sprzÄ™t wraz z oprogramowaniem do obserwacji  aktywnoÅ›ci i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiÅ‚a, że nabywanie kolejnych umiejÄ™tnoÅ›ci staÅ‚o siÄ™ dla uczestników póÅ‚kolonii ekscytujÄ…cÄ… zabawÄ… i prawdziwÄ… przyjemnoÅ›ciÄ…. Podczas treningu dzieci uczyÅ‚y siÄ™ rozpoznawać wÅ‚asne reakcje udoskonalajÄ…c dziaÅ‚ania  wÅ‚asnego organizmu, aktywizowaÅ‚y pracÄ™  mózgu, ćwiczyÅ‚y umiejÄ™tność skupiania uwagi na okreÅ›lonym zadaniu.

Beata Mozolewska