http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„PóÅ‚kolonie z rehabilitacjÄ…” to przedsiÄ™wziÄ™cie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego OÅ›rodka Polityki SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ymstoku ze Å›rodków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce ze Å›rodków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium OÅ›wiaty w BiaÅ‚ymstoku ze Å›rodków Podlaskiego UrzÄ™du Wojewódzkiego oraz Å›rodków wÅ‚asnych pozyskanych na Charytatywnym Balu KarnawaÅ‚owym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_855/20190701_100717.jpgW ramach projektu „ PóÅ‚kolonie z rehabilitacjÄ…”  odbywaÅ‚y  siÄ™ warsztaty ceramiczne, których  gÅ‚ównym celem byÅ‚o wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez dziaÅ‚alność twórczÄ…. Podczas tych warsztatów  uczestnicy modelowali z gliny, formowali dzieÅ‚a wedÅ‚ug wÅ‚asnych pomysÅ‚ów oraz wykrawali ozdoby za pomocÄ… foremek. Poprzez te zajÄ™cia podopieczni przeżyli  twórcze doÅ›wiadczenie,  rozwijali swojÄ…  kreatywność, wyobraźniÄ™ i zdolnoÅ›ci manualne.

ByÅ‚a to  także zabawa, dziÄ™ki której odkrywali  swoje możliwoÅ›ci i talenty, realizowali fantastyczne pomysÅ‚y, cieszyli  siÄ™ tworzeniem rzeczy piÄ™knych i niepowtarzalnych. Kontakt z glinÄ… przyniósÅ‚ także doskonaÅ‚y efekt terapeutyczny: relaksowaÅ‚, uspokajaÅ‚, wyciszaÅ‚ oraz pozwalaÅ‚  na rozÅ‚adowanie negatywnych emocji. Dodatkowo poprzez pracÄ™ z glinÄ… dzieci i mÅ‚odzież uczyÅ‚a siÄ™ koncentracji, cierpliwoÅ›ci, odpowiedzialnoÅ›ci, planowania oraz wspóÅ‚pracy.

Zdjęcia

                                                                                           Bożena Rećko