http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„PóÅ‚kolonie z rehabilitacjÄ…” to przedsiÄ™wziÄ™cie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego OÅ›rodka Polityki SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ymstoku ze Å›rodków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce ze Å›rodków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium OÅ›wiaty w BiaÅ‚ymstoku ze Å›rodków Podlaskiego UrzÄ™du Wojewódzkiego oraz Å›rodków wÅ‚asnych pozyskanych na Charytatywnym Balu KarnawaÅ‚owym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_857/65626545_455945318532321_4769473204097908736_n.jpg„Lato, lato, lato czeka...” pod takim hasÅ‚em odbyÅ‚y siÄ™ warsztaty malarskie, w czasie których uczestnicy póÅ‚kolonii oddali siÄ™ z wielkÄ… radoÅ›ciÄ… malowaniu farbami na folii streczowej. Inna faktura pozwoliÅ‚a im eksperymentować oraz zachÄ™ciÅ‚a wszystkich do artystycznych dziaÅ‚aÅ„, natomiast malowanie na Å›wieżym powietrzu dostarczyÅ‚o mnóstwo frajdy oraz ogromnej kreatywnoÅ›ci. W czasie zajęć plastycznych wspóÅ‚uczestnicy póÅ‚kolonii malowali farbami plakatowymi na dużej pÅ‚aszczyźnie packami na muchy tworzÄ…c kwietny ogródek.

Wielkim zaskoczeniem okazaÅ‚o siÄ™ tkanie kolorowÄ… wÅ‚óczkÄ… na wczeÅ›niej już wykorzystanych packach na muchy, które miaÅ‚y ksztaÅ‚ty letnich kwiatów oraz malowanie różnobarwnych motyli na podkÅ‚adach malarskich.

Zdjęcia

Agnieszka Ambrożko